Innhold

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver?

Spørsmål og svar

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan være forpliktet til å yte omsorgspenger hvis arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette omtales som et krav om "opptjeningstid". Ved permittering i mer enn 14 dager, vil arbeidstaker miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatte som har vært permittert har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

  • Permittert i over 14 dager: arbeidstakeren må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker etter slutten av permitteringsperioden for å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren.
  • Permittert i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstakeren kan ha krav på omsorgspenger fra arbeidsgiverne forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler omsorgspenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan det være at NAV ikke vil gi refusjon. NHO kan ikke se at arbeidsgiver har plikt til å forskuttere omsorgspenger i disse tilfellene.

Arbeidstaker kan ha rett til omsorgspenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.