Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Ferieloven, feriepenger og ferieavvikling

Når skal ferie avvikles, hva gjelder for ferie i oppsigelsestid og kan ferie overføres til neste år? Her får du svar på alt om ferie.

Om retten til ferie

Hvor lang ferie har ansatte krav på?

Ferieloven gir rett til ferie i 25 virkedager eller fire uker og en dag, se ferieloven § 5 (1). Ferieloven opererer ikke med halve dager.

Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand. Det spiller ingen rolle om den enkelte arbeidstaker skulle vært i arbeid på den aktuelle dagen eller ikke. Arbeidstakere i tariffbundne bedrifter har krav på fem ukers ferie. Enkelte arbeidstakere har også rett til dette på grunnlag av sin individuelle arbeidsavtale.

Eksempelvis vil en arbeidstaker som bare arbeider tre dager i uken, avvikle 18 virkedager i en ferie på tre uker. Det samme gjelder for deltidsansatt som ikke jobber full dag.

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til ytterligere seks virkedager eller en ukes sammenhengende ferie, se ferieloven § 5 (2). (Tidligere måtte arbeidstaker ha fylt 60 år innen 1. september.)

Har arbeidstaker som begynner i opptjeningsåret rett til full ferie?

Arbeidstakere som begynner hos ny arbeidsgiver senest 30. september har rett til full ferie med mindre vedkommende har avviklet ferie hos sin tidligere arbeidsgiver. Arbeidstaker som begynner etter denne datoen, har rett til seks virkedager ferie.

Den nye arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon fra forrige arbeidsgiver på hvor mange feriedager som er avviklet, se ferieloven § 5 (3).

Har arbeidstaker som jobber søndager rett til mer fri?

Arbeidstaker som arbeider på søndager, kan kreve å få arbeidsfri enten på søndagen umiddelbart før ferien eller umiddelbart etter ferien, se ferieloven § 5 (4) første ledd.  Dette gjelder bare ferie som omfatter minst seks virkedager. Formålet med denne bestemmelsen er at også arbeidstakere som jobber søndagen før og etter ferien skal få en "hel" kalenderuke fri.

Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller i ferien?

Hvis arbeidstaker blir syk før ferien, kan vedkommende kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret.Er arbeidstaker sykemeldt så lenge at ferien ikke kan avvikles i ferieåret, skal ferien overføres til neste år.

Se hvilke forutsetninger som gjelder: Syk i ferien: Regler for ferieavvikling og sykepenger

Har midlertidig ansatte rett til ferie?

Enhver som "utfører arbeid i annens tjeneste" er dekket av ferieloven, det gjelder alle arbeidstakere uavhengig av stillingstype og ansettelsesforholdets lengde. Det er ikke noe unntak for arbeidsoppdrag av helt kortvarig karakter.

Kan man avtale noe annet enn det som står i ferieloven?

Loven kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre det er særskilt fastsatt i den enkelte bestemmelse at den kan fravikes, se ferieloven § 3 første ledd. Slike avtaler må inngås skriftlig.

Adgangen til å avtale avvikende ordninger er større om det gjøres i form av en tariffavtale. En avvikende tariffavtale kan gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art tariffavtalen omfatter, se ferieloven § 3 annet ledd.

Hva er forskjellen på opptjeningsår og ferieår?

Ferieloven bygger på det system at arbeidstaker først må opptjene feriepenger som så kommer til utbetaling når ferien tas påfølgende ferieår. Inneværende ferieår er samtidig opptjeningsår for neste ferieår.

Såvel opptjeningsår som ferieår følger kalenderåret.

Maler

  • Fraværsregistrering

    Verktøyet kan benyttes til alle typer fravær, både ferieplanlegging og sykefravær. Du velger selv hvilke typer fravær du vil registrere. Vi anbefaler å lese veileder før du tar verktøyet i bruk. NB: Informasjon om årsak til fravær kan være berørt av personvernregler, og vi oppfordrer til å være varsom i håndtering av denne type opplysninger. Se også Arbinns juridiske betingelser i bunn av siden.

  • Søknad om ferie
  • Søknad om overføring av ferie til neste ferieår
  • Søknad om forskuddsferie

For de fleste er en slik prosess noe fremmed og ukjent. Les mer om hvordan en slik prosess gjennomføres i denne veilederen.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions