Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Feriepengene: Slik beregner du ansattes grunnlag

Mann jobber foran PC.

Feriepenger skal beregnes av alle inntekter ansatte har opptjent gjennom arbeid. Se hvilke fire utbetalinger som ikke er en del av grunnlaget.

Foruten vanlig lønn omfattes inntekt av overtidsbetaling samt ulike skift-, kompetanse- og ulempetillegg. Ytelser som er ment å dekke faktiske utgifter eller omkostninger skal imidlertid ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Dette gjelder eksempelvis utgifter til bilhold, reise, kost og losji.

I utgangspunktet skal også bonusutbetalinger inngå i feriepengegrunnlaget. Dersom bonusen utbetales uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats er det imidlertid naturlig å anse den som en fast godtgjørelse som faller utenfor feriepengegrunnlaget, se nærmere nedenfor.

Ferieloven har i § 10 annet ledd nærmere regulert fire type utbetalinger som ikke skal medtas i feriepengegrunnlaget:

 a)      Feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret; Det opptjenes ikke feriepenger av feriepenger som er utbetalt etter ferieloven, heller ikke feriepenger som er utbetalt etter reglene om avtalefestet ferie.

 b)      Andel av nettoutbytte; De arbeidstakerne som har lønnen sin fastsatt som andel av bedriftens nettoutbytte har ikke krav på feriepenger. Dette gjelder imidlertid kun dersom hele bedriftens nettoutbytte fordeles. I motsatt fall skal lønnen med i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

c)      Fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie; Dette unntaket omfatter alle former for faste vederlag fra arbeidsgiver som ikke er knyttet til en personlig arbeidsinnsats, eksempelvis ulike typer forsikringspremier og pensjonsinnskudd.

Også bonusutbetalinger som opptjenes uavhengig av den enkeltes feriefravær og arbeidsinnsats vil som et utgangspunkt omfattes av unntaket. Dette vil typisk kunne være tilfelle for resultatbaserte bonusordninger som selskaps- eller konsernbonus, hvor den enkelte arbeidstakers arbeidsinnsats er uten reell betydning for bonusutbetalingen. Det samme gjelder antakelig for tiltredelses- eller gjennomføringsbonuser hvor vilkåret for utbetaling utelukkende knytter seg til signering av ansettelsesavtalen og/eller gjennomføring av en nærmere fastsatt tidsperiode i bedriften uavhengig av feriefravær.

 d)      Verdien av varer, tjenester eller andre ytelser som ikke er pengeytelser; Arbeidsvederlag i form av andre ytelser enn penger er som hovedregel ikke med i feriepengegrunnlaget. Dette gjelder eksempelvis fri bolig, fri avis eller fri mobiltelefon. Verdien av helt eller delvis fri kost medregnes likevel, ettersom denne ytelsen bortfaller under ferien når arbeidstakeren er borte fra arbeidet. Det er vanlig å sette verdien av fri kost lik skattemyndighetenes satser.