Innhold

Har en arbeidstaker som er nedbemannet fortrinnsrett? 

Ja, en arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har i utgangspunktet fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet dersom det gjelder en stilling arbeidstakeren er kvalifisert for. Kvalifikasjonskravet innebærer at det kan tas hensyn til både faglige og personlige kvalifikasjoner, men det kan ikke kreves at kvalifikasjonene ligger på et høyere nivå enn det som må anses som normalt eller gjennomsnittlig for  stillingen.

Fortrinnsretten gjelder bare for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste to årene. Dette inkluderer midlertidige ansatte som ikke får fortsette grunnet virksomhetens forhold, med unntak av vikarer i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav b.  Arbeidstaker  som selv har sagt opp sin stilling eller er oppsagt på grunn av egne forhold har ingen fortrinnsrett. 

Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsestidens utløp, og er aktuell når bedriften har en ledig stilling som i utgangspunktet skal besettes utenfra. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke aksepterer tilbud om ansettelse i en passende stilling innen 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.  

Tariffestet fortrinnsrett

Hvis din virksomhet er bundet av en tariffavtale, kan tariffavtalen gi arbeidstakerne sterkere rettigheter enn loven. Hovedavtalen mellom LO og NHO har eksempelvis en egen bestemmelse om fortrinnsrett i Hovedavtalen § 10-4. Bestemmelsen er relativt lik arbeidsmiljøloven § 14-2, men har ikke et krav om minst 12 måneder ansettelsestid i løpet av de to siste årene for at fortrinnsretten skal utløses. 

Etter Hovedavtalen er det tilstrekkelig at det foreligger “saklig grunn” for å fravike fortrinnsretten. Det betyr at det er tilstrekkelig å påvise at en annen søker er bedre kvalifisert, i motsetning til arbeidsmiljølovens kvalifikasjonskrav som er omtalt over.  
 
Det skal på forhånd konfereres med de tillitsvalgte i tråd med Hovedavtalen, og bedriften skal ta i betraktning at enkelte deltidsansatte kan ville kreve fortrinnsrett til utvidet arbeidstid i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-3. 

Utvidet fortrinnsrett ved "koronaoppsigelser"

Arbeidstakere som fikk avviklet arbeidsforholdet i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, har en utvidet fortrinnsrett i samme virksomhet. I praksis betyr dette at selve oppsigelsen må finne sted i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021. Denne gruppen har fortrinnsrett i to år fra oppsigelsestidens utløp.   

Avviklingen av arbeidsforhold må enten direkte eller indirekte, og helt eller delvis, ha skjedd på grunn av virkninger av covid-19-pandemien. Det er altså ikke en forutsetning at avviklingen av arbeidsforholdet uttrykkelig er begrunnet i covid-19-pandemien for at arbeidstaker skal ha en slik utvidet fortrinnsrett.