Innhold

Oppsigelse i prøvetiden

Gravemaskin.

Prøvetid gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

I prøvetiden er det saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Det er altså en noe videre adgang enn ellers til å si opp arbeidstaker i prøvetiden. For å kunne benytte bestemmelsen om oppsigelse i prøvetid, må oppsigelsen være gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Se Arbeidsmiljøloven § 15-6.

Det kan være vanskelig å vurdere om en arbeidstaker viser manglende tilpasning til arbeidet, eller om arbeidstaker mangler faglig dyktighet eller pålitelighet. Her er en kort beskrivelse av de ulike grunnlagene:

1) Tilpasning til arbeidet:

Eksempler på manglende tilpasning til arbeidet er mangelfull eller slurvete utførelse av arbeidsoppgaver, dårlige samarbeidsevner, manglende selvstendighet og initiativ, dårlig holdning til utførelsen av arbeidet ol.

Arbeidstakeren må få en reell mulighet til å lykkes med arbeidsoppgavene, og en forutsetning for dette er at arbeidsgiver gir en innføring i arbeidsoppgavene. Arbeidsgiver må som minimum klargjøre ansvarsområdene og gi instruksjoner på hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeidstakers utdanning og erfaring har betydning for hvor langt opplærings- og veiledningsplikten strekker seg, og arbeidsgiver må kunne forvente en raskere tilpasning til arbeidet for stillinger med høye kvalifikasjonskrav.

Dersom noen sider ved stillingen er særlig viktig (for eksempel at en selger er god på kundebehandling), må det kunne stilles høyere krav til denne delen av ytelsen enn på andre områder.

2) Faglig dyktighet:

Det vil ofte være vanskelig å dokumentere at den ansatte ikke er faglig dyktig nok. Dette må i alle tilfelle ses i sammenheng med kravet om oppfølging (se nedenfor). Generelt kan det sies at arbeidsgiver ikke kan stille idealkrav til arbeidstakerens utførelse av arbeidet, men må kunne forvente at arbeidsytelsen ligger på et gjennomsnittlig nivå.

Det vil styrke arbeidsgivers sak dersom arbeidsgiver har stilt tydelige krav til arbeidstakers prestasjoner, og kan dokumentere at arbeidstaker ikke har maktet å etterleve disse kravene.

3) Pålitelighet:

Eksempel på tilfeller av manglende pålitelighet kan være at arbeidstaker gjentatte ganger kommer for sent, er fraværende fra arbeidet uten gyldig grunn eller på andre måter viser at han ikke er til å stole på.

Oppfølging

Før det besluttes oppsigelse grunnet manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet, må arbeidsgiver kunne dokumentere at arbeidstakeren har fått tilstrekkelig opplæring og tilbakemeldinger underveis i prøvetiden.

a) Følg opp arbeidstaker nøye. Hold gjerne jevnlige oppfølgingsmøter.
b) Om nødvendig - gi ekstra opplæring. Lag uansett en plan for fremdrift og oppfølging i samarbeid med arbeidstaker. Mal finner du her.
c) Gi den ansatte tid til å forbedre seg eller korrigere sin adferd.
d) Dokumenter alle samtaler. Husk at det ved et eventuelt søksmål er arbeidsgiver som må føre bevis for de forhold en oppsigelse bygger på, så dokumentasjon er avgjørende.
e) Vurder å gi en skriftlig advarsel dersom arbeidstaker ikke viser tegn til bedring. Se mal for skriftlig advarsel her. 

Oppsigelsesfrist i prøvetid

Før oppsigelse eventuelt besluttes, må det etter Arbeidsmiljølovens § 15-1 gjennomføres et drøftingsmøte med arbeidstaker. Mal for innkallelse finner du herMal for referat finner du her. Selve beslutningen bør fattes tidligst dagen etter at drøftingsmøtet er gjennomført. Husk også at et oppsigelsesbrev må være formriktig, og skal overleveres personlig eller sendes rekommandert. Mal for oppsigelse finner du her.

I prøvetiden gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager fra dato til dato, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

I NHOs standardavtaler er det derfor inntatt bestemmelser om prøvetid el.

Dersom en prøvetidsansatt reiser søksmål om oppsigelsens gyldighet har han som hovedregel ikke rett til å stå i stillingen mens søksmålet behandles. Om den prøvetidsansatte krever forhandlingsmøte, finner du mal for protokoll til dette her.