Innhold

Lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere

Artikkel

Permitterte arbeidstakere har med virkning fra 20. mars 2020 krav på "full lønn" i 20 dager. Denne perioden er delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager).

Arbeidsgiver betaler full alminnelig lønn (altså ikke begrenset til 6 G) i 2 dager. Fra og med dag 3 til og med dag 20 betaler Nav kompensasjon for tapt lønn inntil 6 G (NOK 599 148). Etter dag 20 kan arbeidstaker ha dagpengerettigheter. Denne artikkelen tar for seg de 18 dagene som utbetales fra Nav (lønnskompensasjonsordningen).

Lønnskompensasjonsordningen er uttømmende regulert i forskrift av 29. mai 2020. Forskriften skal sikre en helautomatisk ordning, der arbeidstaker får lønnskompensasjon utbetalt basert på opplysninger Nav innhenter fra arbeidsgiver.

#005

Illustrasjon: NAV


Hvem kan få lønnskompensasjon?

Lønnskompensasjon gis til alle arbeidstakere som har rett til permitteringslønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven, og har fått redusert antallet dager med permitteringslønn som følge av den midlertidig reduserte arbeidsgiverperioden. Les mer om arbeidsgiverperioden ved permittering. Det kreves ikke:

  • medlemskap i folketrygden
  • at arbeidstaker har rett til dagpenger

Det betyr at eksempelvis studenter og ansatte over 67 år er omfattet av ordningen.

Forskriften gjelder også for Svalbard.

Ordningen gjelder ikke for ansatte i fiskeforedlingsbedrifter.

 

Arbeidsgivers rapporteringsplikt

Arbeidsgiver må rapportere både via A-ordningen og via nav.no.

Arbeidsgiver rapporterer inn datoen for når permitteringen startet (og eventuelt sluttet) og permitteringsgraden til Aa-registrert gjennom A-ordningen.

Etter dag 20 skal arbeidsgiver også registrere opplysninger om alle ansatte som er permitterte i Nav sin portal (NAV.no). Her finner du informasjon om rapporteringsplikten. (NAV.no)

På bakgrunn av disse opplysningene beregner Navs system "reell permitteringsgrad" og hvilken ytelse arbeidstakeren har krav på. Lønnskompensasjonen utbetales automatisk fra Nav til arbeidstakeren.

Unnlater arbeidsgiver å melde inn opplysningene, og NAV ikke har tilstrekkelig informasjon til å beregne lønnskompensasjonen, kan den permitterte selv fremsette krav om lønnskompensasjon.

Arbeidsgiver skal ikke forskuttere lønnskompensasjon. Dersom arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn i permitteringsperioder som startet før 20. april 2020, vil arbeidsgiver ha krav på refusjon for inntil 18 dager. Refusjonskravet per dag er oppad begrenset til 6 G delt på 260. Refusjonskravet må fremmes til Nav innen 31. august 2020.

Her finner du Navs portal som utløser lønnskompensasjon til permitterte og refusjon til arbeidsgivere (NAV.no)

 

Beregning og utbetaling av lønnskompensasjon

Lønnskompensasjon blir utbetalt fra Nav til den enkelte arbeidstaker som et engangsbeløp etterskuddsvis. Lønnskompensasjon kan bare gis én gang for permittering fra samme arbeidsgiver.

Nav fastsetter en dagsats for lønnskompensasjon som tilsvarer brutto permitteringslønn per dag etter permitteringslønnsloven, oppad begrenset til 6 G delt på 260. Ved fastsetting av reell permitteringsgrad tar systemet hensyn til permitteringsgrad, hvor mye vedkommende har jobbet og perioder med sykepenger eller omsorgspenger. Ferieavvikling eller utbetaling av feriepenger påvirker ikke ytelsen.

Lønnskompensasjonen beregnes fra dag tre etter at permitteringen startet – også for delvis permitterte arbeidstakere. Det betyr at arbeidsgiverperioden og lønnskompensasjonsperioden helt eller delvis kan overlappe ved delvis permittering.

Lønnskompensasjonen betales i inntil 18 kalenderdager. Med kalenderdager menes mandag til fredag. Alle arbeidstakere som omfattes av ordningen får dagsatsen fem dager per uke. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstakeren skulle arbeidet eller hatt fri disse dagene. Hvilken arbeidstidsordning den enkelte har er derfor ikke av betydning for ytelsen – for eksempel har man krav på ytelsen selv om arbeidstiden regelmessig ligger i helgen. Det er heller ikke av betydning når stønadsperioden starter.

Dersom permitteringen avsluttes eller den permitterte tas inn igjen i arbeid for resten av 18-dagersperioden, stanses lønnskompensasjonen fra dagen etter permitteringen ble avbrutt.

For arbeidstakere som hadde mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver i mer enn to dager før den 20. mars 2020, åpner forskriften for at de kan få lønnskompensasjon for å dekke eventuelle hull i stønadsperioden før de har krav på dagpenger.

Les mer om lønnskompensasjon til permitterte (NAV.no)

Klar til å utbetale lønnskompensasjon (NAV.no)


Hvor lenge varer lønnskompensasjonsordningen?

Lønnskompensasjonsordningen er foreslått avviklet fra 1. september 2020. 

Arbeidsgiverperioden er 10 dager med virkning for permitteringer som settes i verk f.o.m. 1. september 2020.