Innhold

Lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere

Artikkel

Permitterte arbeidstakere hadde med virkning fra 20. mars 2020 krav på "full lønn" i 20 dager. Denne perioden var delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager). Les mer om ordningen som nå er avviklet.

Arbeidsgiver betalte full alminnelig lønn (altså ikke begrenset til 6 G) i 2 dager frem til 1. september 2020. Fra og med dag 3 til og med dag 20 betalte Nav kompensasjon for tapt lønn inntil 6 G (NOK 599 148) etter denne ordningen. Etter dag 20 kunne arbeidstaker ha dagpengerettigheter. Denne artikkelen tar for seg de 18 dagene som ble utbetalt fra Nav etter lønnskompensasjonsordningen som utløp 31. august 2020.

Lønnskompensasjonsordningen var uttømmende regulert i forskrift av 29. mai 2020 (opphevet). Forskriften skulle sikre en helautomatisk ordning, der arbeidstaker fikk lønnskompensasjon utbetalt basert på opplysninger Nav innhentet fra arbeidsgiver.

#005

Illustrasjon: NAV


Hvem fikk lønnskompensasjon?

Lønnskompensasjon ble gitt til alle arbeidstakere som hadde rett til permitteringslønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven, og hadde fått redusert antallet dager med permitteringslønn som følge av den midlertidig reduserte arbeidsgiverperioden. Les mer om arbeidsgiverperioden ved permittering. Det ble ikke stilt krav om:

  • medlemskap i folketrygden
  • at arbeidstaker har rett til dagpenger

Det betød at eksempelvis studenter og ansatte over 67 år var omfattet av ordningen.

Forskriften gjaldt også for Svalbard.

Ordningen gjaldt ikke for ansatte i fiskeforedlingsbedrifter.

 

Arbeidsgivers rapporteringsplikt

Arbeidsgiver måtte rapportere både via A-ordningen og via nav.no.

Arbeidsgiver rapporterte inn datoen for når permitteringen startet (og eventuelt sluttet) og permitteringsgraden til Aa-registrert gjennom A-ordningen.

Etter dag 20 skulle arbeidsgiver også registrere opplysninger om alle ansatte som var permitterte i Nav sin portal (NAV.no). Her finner du informasjon om rapporteringsplikten. (NAV.no)

På bakgrunn av disse opplysningene beregnet Navs system "reell permitteringsgrad" og hvilken ytelse arbeidstakeren hadde krav på. Lønnskompensasjonen ble utbetalt automatisk fra Nav til arbeidstakeren.

Unnlot arbeidsgiver å melde inn opplysningene, og Nav ikke hadde tilstrekkelig informasjon til å beregne lønnskompensasjonen, kunne den permitterte selv fremsette krav om lønnskompensasjon.

Arbeidsgiver skulle ikke forskuttere lønnskompensasjon. Dersom arbeidsgiver hadde forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn i permitteringsperioder som startet før 20. april 2020, ville arbeidsgiver ha krav på refusjon for inntil 18 dager. Refusjonskravet per dag var oppad begrenset til 6 G delt på 260. Refusjonskravet må fremmes til Nav innen 31. august 2020.

Her finner du Navs portal som utløser lønnskompensasjon til permitterte og refusjon til arbeidsgivere (NAV.no)

 

Beregning og utbetaling av lønnskompensasjon

Lønnskompensasjon ble utbetalt fra Nav til den enkelte arbeidstaker som et engangsbeløp etterskuddsvis. Lønnskompensasjon kunne bare gis én gang for permittering fra samme arbeidsgiver.

Nav fastsatte en dagsats for lønnskompensasjon som tilsvarte brutto permitteringslønn per dag etter permitteringslønnsloven, oppad begrenset til 6 G delt på 260. Ved fastsetting av reell permitteringsgrad tok systemet hensyn til permitteringsgrad, hvor mye vedkommende hadde jobbet og perioder med sykepenger eller omsorgspenger. Ferieavvikling eller utbetaling av feriepenger påvirket ikke ytelsen.

Lønnskompensasjonen ble beregnet fra dag tre etter at permitteringen startet – også for delvis permitterte arbeidstakere. Det betød at arbeidsgiverperioden og lønnskompensasjonsperioden helt eller delvis kunne overlappe ved delvis permittering.

Lønnskompensasjonen ble betalt i inntil 18 kalenderdager. Med kalenderdager menes mandag til fredag. Alle arbeidstakere som var omfattet av ordningen fikk dagsatsen fem dager per uke. Dette gjaldt uavhengig av om arbeidstakeren skulle arbeidet eller hatt fri disse dagene. Hvilken arbeidstidsordning den enkelte hadde var derfor ikke av betydning for ytelsen – for eksempel hadde man krav på ytelsen selv om arbeidstiden regelmessig lå i helgen. Det var heller ikke av betydning når stønadsperioden startet.

Dersom permitteringen ble avsluttet eller den permitterte ble tatt inn igjen i arbeid for resten av 18-dagersperioden, stanset lønnskompensasjonen fra dagen etter permitteringen ble avbrutt.

For arbeidstakere som hadde mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver i mer enn to dager før den 20. mars 2020, åpnet forskriften for at de kunne få lønnskompensasjon for å dekke eventuelle hull i stønadsperioden før de hadde krav på dagpenger.

Les mer om lønnskompensasjon til permitterte (NAV.no)