Innhold

Kan arbeidstakere som tar ut "sykt-barn-dager" permitteres?

Spørsmål og svar

Ja, arbeidstakere i slik permisjon ("sykt-barn-dager") kan permitteres så fremt vilkårene for permittering foreligger og det er foretatt en saklig utvelgelse.

En ansatt vil eventuelt ha krav på omsorgspenger i varslingsperioden for permitteringen (2 eller 14 dager, jf. Hovedavtalen § 7-3) før iverksettelse av permitteringen. Arbeidsgiveren betaler deretter lønn i arbeidsgiverperioden (to dager) og NAV vil betale ytelser de resterende 18 dagene (oppad begrenset til 6G) før arbeidstakeren går over på dagpenger.

Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å øke arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering fra to dager til ti dager med virkning for nye permitteringer fra 1. september 2020. Samtidig foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å avvikle perioden med full lønn (inntil 6 G) i 18 dager fra NAV for nye permitteringer fra 1. september 2020. (regjeringen.no)