Innhold

Særregler: Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering

Mann som jobber på fiskefabrikk.

Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering, jf. permitteringslønnsloven § 1 (3). For fiskeindustribedrifter gjelder det således ingen lønnsplikt ved permitteringer etter denne loven.

Dagpengereglene

For permitterte i fiskeindustrien gjelder følgende særregler etter dagpengeforskriftens § 6-7: 

  • Stønadsperioden utgjør normalt maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.
    • Når en arbeidstaker er permittert ut over denne begrensningen og permitteringen skyldes ekstraordinære situasjoner som følge av uforutsette naturomstendigheter, kan stønadsperioden forlenges til maksimalt 52 uker innenfor en periode på 18 måneder.
  • Arbeidstiden må være redusert med minst 40 %
  • Når permitteringen har vært avbrutt av arbeid hos den permitterende arbeidsgiver i mer enn 26 uker, må ny søknad om dagpenger settes frem
  • Permitterte i fiskeindustrien har ingen ventedager

Kortere varselsfrist

Etter Fiskeindustrioverenskomstens § 8-1 5 er det en særregel om kortere varselsfrist enn den alminnelige regelen om 14 dagers varsel. Etter denne regelen er det tre dagers varselsfrist ved permittering som bare skyldes mangel på ferskt råstoff. Ved permittering i virksomheter med pelagisk råstoff kan de lokale partene avtale en annen varselsperiode. Denne kan også være kortere enn tre dager.