Innhold

Særregler: Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering

Mann som jobber på fiskefabrikk.

Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering, jf. permitteringslønnsloven § 1 (3). For fiskeindustribedrifter gjelder det således ingen lønnsplikt ved permitteringer etter denne loven.

Dagpengereglene

For permitterte i fiskeindustrien gjelder følgende særregler etter dagpengeforskriftens § 6-7: 

  • Arbeidstiden må være redusert med minst 40 %
  • Maksimal dagpengeperiode er 52 uker innenfor en 18-månedersperiode
  • Når permitteringen har vært avbrutt av arbeid hos den permitterende arbeidsgiver i mer enn 26 uker, må ny søknad om dagpenger settes frem
  • Permitterte i fiskeindustrien har ingen ventedager

Permitterte fra fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien som har 35 eller færre uker igjen av stønadsperioden 1. februar 2021, får forlenget stønadsperioden til og med 30. september 2021. Begrensningen på 18 måneder gjelder ikke ved slik forlengelse av stønadsperioden.


Kortere varselsfrist

Etter Fiskeindustrioverenskomstens § 8-1 5 er det en særregel om kortere varselsfrist enn den alminnelige regelen om 14 dagers varsel. Etter denne regelen er det tre dagers varselsfrist ved permittering som bare skyldes mangel på ferskt råstoff. Ved permittering i virksomheter med pelagisk råstoff kan de lokale partene avtale en annen varselsperiode. Denne kan også være kortere enn tre dager.