Innhold

Nytt om permittering, sykepenger og omsorgspenger

Korona har medført en rekke endringer i lovverket som arbeidsgivere må forholde seg til. Få en oversikt over de viktigste lovendringene.

Endringene innebærer i korte trekk følgende:
 • Arbeidsgiverperioden ved permittering er 2 dager for permitteringer før 1. september, og 10 dager for permitteringer f.o.m. 1. september
 • Midlertidig forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt ved permittering og dagpengeperioden 
 • Permitterte ble sikret "full" lønn i 20 dager etter at permitteringen var iverksatt.
 • Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden
 • Bortfall av periode med ventetid før dagpengeutbetaling
 • Inntektsgrensen for rett til å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G.
 • Adgang til å kombinere utdanning med dagpenger
 • Permitterte faglærte tredjelandsborgere gis rett dagpenger
 • Flere endringer i ordningen med omsorgspenger ("sykt-barn-dager"). Få en oversikt nedenfor
 • Flere endringer i sykepengeordningen. Få en oversikt nedenfor

Permittering - endring av arbeidsgiverperioden

Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Denne arbeidsgiverperioden har fra 2019 bestått av 15 dager.

Arbeidsgiverperioden ble redusert fra 15 til 2 dager med virkning fra 20. mars 2020. 

For nye permitteringer som settes i verk fra og med 1. september 2020, er arbeidsgiverperioden økt til 10 dager. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 10 dager når varslingsfristen (normalt 14 dager) er ute, og permitteringen starter.

Les mer om arbeidsgiverperioden

Regjeringen har foreslått å innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager. Les mer om dette nedenfor.


Midlertidig forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt og dagpengeperioden

Arbeidsgivere er fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Når perioden på 26 uker er brukt opp, gjeninntrer normalt arbeidsgivers lønnsplikt, uavhengig av situasjonen i arbeidsmarkedet.

Det er innført en midlertidig ordning for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt (26 uker). For disse tilfellene forlenges fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2020, og begrensningen på 18 måneder utgår. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2020.

Regjeringen har foreslått å utvide denne permitteringsperioden fra 26 til 52 uker fra 1. november. I tillegg foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar. Den maksimale permitteringsperioden på 52 uker vil vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Utvider perioden med lønnsfritak ved permittering til 52 uker
(regjeringen.no)

Arbeidstakere som har 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, får tilsvarende forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020. Endringen trådte i kraft 1. juli 2020.


"Full" lønn i 20 dager til de permitterte

Arbeidstakere som er permittert har tidligere fått utbetalt full lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager, for så å få utbetalt dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra Nav, etter en ventetid på tre dager.

Det ble laget en ordning der arbeidstakere fikk "full" lønn i 20 dager. Arbeidstakere ble sikret 2 dager med full lønn fra arbeidsgiver, og 18 dager med "full" lønn (oppad begrenset til 6G) fra Nav. Les mer om lønnskompensasjonsordningen her. Denne ordningen ble avviklet 31. august 2020.


Økt dagpengegrunnlag

Når arbeidsgiverperioden på 10 dager er avsluttet, får arbeidstaker:

 • 80 % av dagpengegrunnlaget opptil 3 G
 • 62,4 % av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G
 • 0% av lønn utover 6 G

Bortfall av periode med ventetid før dagpengeutbetaling

Arbeidstakere må normalt vente i tre dager før man har rett til dagpenger fra Nav. Dette er en "egenandel" for arbeidstaker.

Ordningen med tre dager ventetid før permitterte arbeidstakere har rett til dagpenger ble opphevet med virkning fra 20. mars 2020.


Dagpenger til en utvidet gruppe

For å ha rett til dagpenger, har det tidligere vært et krav om at man må ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 G i de siste 12 månedene, eller 3 G i løpet av de siste 36 månedene.

Endringen innebærer at inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G.

Endringene trådte i kraft 20.03.2020.


Adgang til å kombinere utdanning med dagpenger

Det ytes normalt ikke dagpenger til arbeidstakere som gjennomgår utdanning eller opplæring, jf. folketrygdloven § 4-6.

Det er innført en midlertidig ordning fra 20. april til 31. desember 2020 der arbeidstakere kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring. 

Les mer om adgangen til å kombinere utdanning og dagpenger.

Permitterte faglærte tredjelandsborgere gis rett til dagpenger

Tredjelandsborgere, dvs. borgere fra land utenom EU/EØS og Norden, må ha oppholdstillatelse for å oppholde seg og arbeide i Norge. Oppholdstillatelser til faglærte gir som hovedregel tillatelse til å ta en bestemt type arbeid.

For å kunne få dagpenger må en være "reell arbeidssøker", dvs. være villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i Norge, uavhengig av om det er heltid eller deltid, jf. folketrygdloven § 4-5. Utlendinger med faglærttillatelser vil som følge av begrensningene i tillatelsen ikke kunne oppfylle vilkåret om å være "reell arbeidssøker" i dagpengeregelverket, ettersom de ikke vil kunne ta "ethvert arbeid.

Det er derfor innført en midlertidig ordning der det gjøres unntak fra kravene om yrkesmessig og geografisk mobilitet for å gi permitterte faglærte tredjelandsborgere rett til dagpenger i perioden 4. mars til 31. oktober.


Krav til redusert arbeidstid for rett til dagpenger reduseres

En permittering kan være hel eller delvis. Størrelsen på arbeidstidsreduksjonen kan påvirke om arbeidstaker vil ha rett til dagpenger. Tidligere har kun arbeidstakere som har fått redusert arbeidstiden sin med minst halvparten (50 prosent) hatt rett til dagpenger.

Kravet til arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger er redusert fra 50% til minimum 40 %. Reduksjonen relaterer seg til den stillingsprosent man er ansatt i – det kreves ikke at man er permittert i 40 % sett i forhold til full stilling.

Endringen trådte i kraft 20.03.2020.

Mer om arbeidstakers rett til dagpenger under permittering (nav.no)


Omsorgspenger

Omsorgspenger, også kjent som "sykt-barn-dager", gir arbeidstaker som er borte fra jobben grunnet blant annet sykt barn eller barnepassers sykdom rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon. Arbeidsgiver har lønnsplikt de dagene arbeidstaker har omsorgspermisjon.

Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidsgiver må normalt dekke omsorgspenger til arbeidstaker (arbeidsgiverperiode) i 10 dager, og vil kunne kreve refusjon fra NAV for de dagene som overstiger 10. På grunn av korona-utbruddet er reglene for å bruke omsorgsdager og søke refusjon av omsorgspenger endret flere ganger. Nedenfor finnes en oversikt over hva som gjelder for de ulike periodene.

Fra 1. januar til og med 12 mars 2020

 • Skal arbeidsgivere dekke de 10 første dagene med omsorgspenger.
 • Folketrygdloven § 9-6 gir en oversikt over antall omsorgsdager arbeidstakere normalt har rett til.

Fra 13. mars til og med 30. juni 2020

 • Skal arbeidsgivere dekke de 3 første dagene med omsorgspenger.
 • Antall omsorgsdager dobles. Folketrygdloven § 9-6 gir en oversikt over antall omsorgsdager arbeidstakere normalt har rett til.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilanser må selv dekke totalt 3 dager før man kan få utbetaling fra NAV.

Fra 1. juli til og med 31. desember 2020

 • Skal arbeidsgivere dekke 10 dager.
 • Antall omsorgsdager for arbeidstakere nullstilles. Det betyr at arbeidstaker har rett til vanlig antall dager omsorgsdager i tråd med folketrygdloven § 9-6 uavhengig av omsorgsdager som er tatt ut før 1. juli.
 • Overføring av dager pga. stengt barnehage eller skole som er gjort før 1. juli annulleres.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilanser må selv dekke totalt 10 dager før man kan få utbetaling fra NAV.

Fra 15. september til og med 31. desember 2020

 • Arbeidstaker som har brukt opp "kvoten" får ekstra omsorsdager dersom skole/barnehage stenges. Arbeidstaker må levere bekreftelsen fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver, og arbeidsgiver forskutterer deretter utbetaling og krever refusjon fra Nav.

Dette gjelder ut kalenderåret 2020

 • Hvis barnet må holdes hjemme på grunn av "særlige smittevernhensyn", kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager, selv om antall dager er brukt opp.
 • Omsorgspersoner kan overføre dager til hverandre pga. stengt barnehage eller skole. Overføringer som er gjort i tidsrommet til og med 30. juni annulleres 1. juli.

Flere endringer i sykepengeordningen

Hvis arbeidstaker blir arbeidsufør grunnet sykdom eller skade, vil arbeidstaker kunne ha rett til sykepenger. Les mer om sykepenger.

Det er innført flere endringer i sykepengeordningen:

 • Det er innført en rett til sykepenger for fravær ved mistanke om covid-19 eller karantene, der det ikke er mulig med hjemme-kontor. Dette gjelder ikke arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt.
 • Arbeidsgiver er normalt forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien er redusert til 3 dager fra 16. mars 2020.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt sykepenger fra og med dag 4 etter de samme reglene.
 • I perioden 27. mars 2020 frem til 1. juni 2020 ble det laget en midlertidig ordning der:
  - Arbeidstakere hadde rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager (vanligvis 3 dager)
  - Tiden arbeidstakere må ha vært ansatt hos en arbeidsgiver for å benytte egenmelding ble forkortet fra to måneder til fire uker.