Innhold

Nytt om permittering, dagpenger, sykepenger og omsorgspenger

Korona har medført en rekke endringer i lovverket som arbeidsgivere må forholde seg til. Få en oversikt over de viktigste lovendringene for arbeidsgivere. Artikkelen oppdateres fortløpende.

Oversikt over aktuelle endringer for arbeidsgivere:

Regler om innreise og karantene

Permittering: Midlertidig forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt og dagpengeperioden

Arbeidsgivere er fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i en tidsbegrenset periode. Når perioden er brukt opp, gjeninntrer normalt arbeidsgivers lønnsplikt, uavhengig av situasjonen i arbeidsmarkedet. 

Maksimal permitteringsperiode

Den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering er redusert fra 49 uker til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder med virkning fra 1. juli 2021. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert opp til 28 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak fra lønnsplikt i 26 uker) i en periode på 18 måneder for nye permitteringer fra og med 1. juli 2021. Se likevel unntak frem til 31. januar 2022 nedenfor.

Hvor lenge arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt, avhenger altså av om arbeidstaker er permittert før eller etter 1. juli 2021:

Nye permitteringer 
fra og med 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne grensen gjelder likevel ikke frem til og med 31. januar 2022. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 26 uker frem til og med 31. januar 2022, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt. Regjeringen har foreslått å forlenge adgangen til å permittere til og med 28. februar 2022 (regjeringen.no). 

For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2022 vil dermed i utgangspunktet kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering fra og med 1. juli 2021.


Permitteringer iverksatt før 1. juli 2021 

Arbeidsgiver kan være fritatt fra lønnsplikt i maksimalt 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne grensen gjelder ikke frem til og med 31. januar 2022. Det betyr at arbeidsgivere kan permittere i lengre enn 49 uker frem til og med 31. januar 2022, forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt. Regjeringen har foreslått å forlenge adgangen til å permittere til og med 28. februar 2022 (regjeringen.no). 

En permittering som er iverksatt før 1. juli 2021, men som utvides i omfang eller forlenges i varighet i tide etter 1. juli 2021, omfattes av reglene som gjaldt før 1. juli 2021I enkelte tilfeller må endringen varsles med 14 dagers frist. Les mer om utvidelser og forlengelser av permitteringer her.

Arbeidstakere har en tilsvarende rett til dagpenger under permittering, gitt at øvrige vilkår for rett til dagpenger er oppfylt.


Permittering: Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i 10 dager etter at permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 10 dager når varslingsfristen (normalt 14 dager) er ute, og permitteringen starter.

Stortinget har vedtatt å øke arbeidsgiverperioden ved permittering (arbeidsgiverperiode I) fra 10 til 15 dager. I lovens forarbeider opplyses det at en "Iverksetting fra 1. mars 2022 vil gi partene i arbeidslivet tilstrekkelig tid til å innrette seg etter nye regler". 

Les mer om arbeidsgiverperioden

 
Omsorgspenger

Omsorgspenger, også kjent som "sykt-barn-dager", gir arbeidstaker som er borte fra jobben grunnet blant annet sykt barn eller barnepassers sykdom rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon. Det forutsettes at fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. 

Rett til omsorgspenger

Arbeidstaker har fått en utvidet rett til omsorgspenger når:

 • vedkommende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • En lokalt besluttet stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. 
 • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. 

Denne utvidede retten til omsorgspenger gjelder til 1. juli 2022.


Antall dager med omsorgspenger

 • Regjeringen har foreslått å doble antallet omsorgsdager i 2022 (regjeringen.no).
 • Uavhengig av hvor mange dager med omsorgspenger som er benyttet tidligere, gis det frem til 1. juli 2022 rett til omsorgspenger i de tilfellene:
  • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.
 • Omsorgspersoner kan overføre dager til hverandre i perioder barnehage eller skole er stengt på grunn av koronapandemien frem til 1. juli 2022.

Hva dekker arbeidsgiver/Nav?

 • Arbeidsgiver yter totalt 10 dager med omsorgspenger per kalenderår. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra Nav for det antall dager som overstiger ti.

Omsorgspenger: Unntak fra kravet om legeerklæring

Arbeidsgivers rett til å kreve legeerklæring fra og med den fjerde dagen med fravær gjelder ikke frem til 1. juli 2022. Det er også gitt unntak fra kravet om legeerklæring når Nav skal utbetale omsorgspenger.

Les mer om dette i Navs rundskriv

Sykepenger

Hvis arbeidstaker blir arbeidsufør grunnet sykdom eller skade, vil arbeidstaker kunne ha rett til sykepenger. Les mer om sykepenger.

Det er innført midlertidige endringer i sykepengeordningen ved "koronarelatert fravær":

 • Arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av covid-19, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av vaksine for covid-19 har i de fleste tilfeller rett til sykepenger frem til 1. juli 2022. Når arbeidstaker har slikt "koronarelatert fravær", vil kravet om arbeidsuførhet være oppfylt. Så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, har arbeidstaker derfor rett til sykepenger. Dette gjelder ikke arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt.
 • Arbeidsgiver er normalt forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til fem dager i perioden 1. desember 2021 frem til 1. februar 2022. Regjeringen har foreslått å forlenge den reduserte arbeidsgiverperioden frem til 1. juli 2022 (regjeringen.no).
  • For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. 

Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?

Unntak fra krav om legeerklæring

Det er normalt krav om å kunne dokumentere arbeidsuførhet ved legeerklæring. Nav opplyser likevel at de praktiserer følgende unntak under koronapandemien:

 • Tilbakedatering av sykmelding: Nav godtar tilbakedaterte sykmeldinger ved påvist eller mistanke om koronavirus, og ved pålagt karantene.
 • Sykmelding per telefon/uten personlig fremmøte/e-konsultasjon: Under koronapandemien godtar Nav sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding uten personlig fremmøte.

Navs praksis vil kunne endres, så det anbefales å sjekke hva som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

 
Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger

Hovedregelen er at arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen ved permittering. Dette innebærer at arbeidsgivers kostnader opphører, og arbeidstaker får utstedt et pensjonskapitalbevis. Arbeidsgivere gis mulighet til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 28. februar 2022. 

Les mer om dette her.

Mer om arbeidstakers rett til dagpenger under permittering. (nav.no)

Les mer om lærlinger og dagpenger. (nav.no)