Innhold

Har selvstendig næringsdrivende og frilansere krav på sykepenger ved koronarelatert fravær?

Generelt

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til sykepenger dersom sykefraværet er relatert til koronapandemien, se midlertidig forskrift om dette, FOR-2020-03-20-368.

Se mer om dette her: Selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon (Nav.no).

Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får redusert ventetiden til tre dager. NAV utbetaler sykepenger fra og med dag fire, regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto.

Nærmere om selvstendig næringsdrivende

Fram til 1. juni kunne selvstendig næringsdrivende bruke egenmelding for sykefravær som skyldes korona. Fra 1. juni 2020 kreves  sykmelding fra lege fra den fjerde dagen, enten årsak er  sykdom, mistenkt smittet eller pålagt karantene. Ordning med rett til sykepenger fra fjerde dag når sykefraværet skyldes korona videreføres.

 

NAV utbetaler sykepenger tilsvarende 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag fire. Dersom den selvstendig næringsdrivende har tegnet forsikring (se folketrygdloven § 8-36 første ledd bokstav b), ytes det sykepenger tilsvarende 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Nærmere om frilansere
Fram til 1. juni kunne frilansere bruke egenmelding for sykefravær som skyldes korona. Fra 1. juni 2020 kreves sykmelding fra lege fra den fjerde dagen, enten årsak er sykdom, mistenkt smittet eller pålagt karantene.

NAV utbetaler sykepenger tilsvarende 100 prosent fra sykepengegrunnlaget fra og med dag fire.