Innhold

Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

Artikkel

Ung kvinne foran pc-skjerm. Foto.

Illustrasjonsfoto

Mens bedriften har et legitimt behov for å styre produksjonen og kontrollere ressursbruken eller uønsket eller ulovlige handlinger på arbeidsplassen, har ansatte krav på personvern og privatliv også på jobb. Gjennom arbeidsmiljø- og personvernlovgivningen er disse hensynene søkt avveid mot hverandre. Lovverket inneholder regler om innføring av kontrolltiltak, og om bruk av personopplysninger som blir samlet inn gjennom kontrolltiltakene. Dette regelverket bør alle ledere og arbeidsgivere kjenne til.

Kontrolltiltak favner et bredt spekter av tiltak fra arbeidsgivers side. Eksempler er tidsregistrering, adgangskontroll, produksjons- og resultatkontroll, rustesting, kontroll av e-post, kameraovervåkning, logging, telefonlytting, GPS-sporing av ansattes bevegelser og medisinske undersøkelser.

Arbeidsmiljøloven oppstiller vilkårene for å kunne iverksette slike kontrolltiltak og angir krav til prosedyrer for å gjennomføre kontrolltiltaket.

Når det gjelder personopplysninger som genereres, samles inn og behandles i tilknytning til kontrolltiltak, gjelder personopplysningslovens regler.

NHO har i samarbeid med Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Petroleumstilsynet og andre parter i arbeidslivet utarbeidet en veileder om kontroll og overvåkning i arbeidslivet for deg som er leder eller arbeidsgiver. Veiledningen kan leses her.

 

6 grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen.

1. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Husk at        verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få    vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. 

2. De ansatte skal være informert om: 

  • at kontroll og overvåking finner sted  
  • hvordan kontroll og overvåking skjer
  • hva opplysningene skal brukes til 
  • eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen 

3. Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen. 

4. Kontrolltiltak skal:

  •  være saklige i forhold til den virksomheten som drives  
  • stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse  
  • samlet sett ikke være for inngripende

5. Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.

6. Opplysninger som samles inn i tilknytning til kontrolltiltaket skal ikke lagres lengre enn nødvendig, og kan ikke benyttes til andre formål enn det formål de opprinnelig ble hentet inn for.