Innhold

Kan jeg søke om offentlig støtte i lys av koronautbruddet?

Artikkel

vegg med verktøy festet sirlig organisert

Utbruddet av covid-19 har svært store konsekvenser for norsk næringsliv. Regjeringen har lansert en rekke konkrete tiltak i form av krisepakker for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet ellers.

Fylkeskommuner og kommuner kan i tillegg også ha ønske om å iverksette tiltak for å støtte lokalt næringsliv. Dersom din bedrift ikke får god nok hjelp gjennom krisepakkene, finnes det også andre muligheter å få støtte på. Et par av disse mulighetene er nevnt under. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å diskutere slike muligheter.

Støtte til næringslivet er som hovedregel omfattet av regelverket om offentlig støtte. Regelverket gjelder også under det pågående koronautbruddet, men det er åpnet opp for å bruke hjemler som normalt ikke brukes ved notifikasjon av støttetiltak. Dette gir ekstra handlingsrom for det offentlige til å gi støtte til næringslivet. Prosedyrene for tildeling av støtte må fortsatt følges under koronautbruddet, men saksbehandlingen skal gå raskere.

1. Bagatellstøtte

For kommuner og fylkeskommuner vil det mest praktiske antagelig være å gi såkalt bagatellmessig støtte. Å tildele bagatellmessig støtte er ofte tidseffektivt og lite ressurskrevende for støttegiver. Du kan lese mer om bagatellstøtte på departementets hjemmeside (regjeringen.no)

Støttebeløpet
Det kan gis støtte opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår til den enkelte bedrift. For støtte til veitransportsektorene gjelder et lavere støttetak på 100 000 euro over tre regnskapsår.
Slik støtte kan tildeles uten at støttegiver må få godkjent støttetildelingen av ESA, og uten at det må sendes en forenklet melding i etterkant.

Støttemottaker
Reglene om bagatellmessig støtte setter ingen begrensninger med hensyn til mottakerbedriften. Bagatellmessig støtte kan gis i enhver form til de fleste formål så lenge støtten er transparent. Det vil si at støttegiver må kunne beregne nøyaktig støtteelement i forkant av tildelingen, og uten at det er nødvendig å gjøre en risikovurdering, f.eks. kalkulere inn konkursrisiko. Dersom din bedrift har mottatt annen bagatellmessig støtte de to forutgående budsjettår, samt inneværende budsjettår, må du gi beskjed om det til støttegiver.

2. Støtte med bakgrunn i en "eksepsjonell hendelse"

På grunn av koronautbruddet, er det åpnet opp for at det kan gis støtte med hjemmel i EØS-avtalens artikkel 61 (2) bokstav b). Dette er støtte som har til formål å bøte på skader som skyldes en "eksepsjonell hendelse". Utbruddet av covid-19 er en eksepsjonell hendelse. Støtte kan gis til spesielle foretak eller sektorer. Slike støtteordninger må notifiseres til ESA. Kostnadene som dekkes må være direkte knyttet til korona-utbruddet. ESA lover rask saksbehandling. Du kan lese mer om dette her (regjeringen.no).