Innhold

Kompensasjon til foretak for tapt omsetning

Kvinnelig leder av serveringsted ser i kamera.

Foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan nå søke om tilskudd. Regjeringens kompensasjonsordning er ferdig behandlet i Stortinget og hos ESA. Illustrasjonsfoto: iStock.

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen både for bedrifter som er stengt av myndighetene, og øvrige foretak med betydelig inntektstap.

Om søknadsportalen fra Skatteetaten
kompensasjonsordning.no finner du søknadsskjema og informasjon om:

 • hvilke foretak som kan få kompensasjon
 • hvem som kan søke på vegne av foretaket
 • veileder for kompensasjonsordningen
 • kalkulator for å beregne omsetningsfall og hvor mye tilskudd ditt foretak kan få
 • hva du kan forberede før du søker om tilskudd

Du får veiledning mens du fyller ut søknaden. Det er også opprettet et eget telefonnummer hvor bedrifter som har spørsmål om løsningen kan ringe og få veiledning.

Kort om kompensasjonsordningen 

Hvem kan søke?

Alle norske bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars og 30 prosent omsetningssvikt i april, mai, juni, juli og august på grunn av koronaviruset.

Hva får de?
En prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt.

Når kommer pengene?
Det må søkes støtte for hver måned. Søknaden sendes inn etterskuddsvis; støtte for mars kan man søke om fra medio april, støtte for april fra medio mai osv. Det er mulig å søke om støtte for flere tidligere måneder samtidig.

Søknad for støtte i mars, april og mai må leveres innen 31. juli, søknad om støtte for juni, juli og august må leveres innen 30. september. Eventuelle endringer/rettinger av søknad for mars, april og mai kan gjøres også etter 31. juli.

Er det unntak?
Ja, se nærmere beskrivelse av ordningen under.

 

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen

Hvilken tidsperiode gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for hver av månedene mars, april, mai, juni, juli og august.

Hvilken omsetning baseres kompensasjonsordningen på?

Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden, dersom korona-situasjonen ikke hadde oppstått.

 • Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år.

 • Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.

Hvilke uunngåelige faste kostnader kan meldes inn?

Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på disse postene i næringsoppgaven:

 • 6300 (leie av lokaler)
 • 6340 (lys, varme)
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
 • 6400 (andre leiekostnader)
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
 • 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
 • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
 • 7490 (kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget)
 • 7500 (forsikringspremie)
 • Netto renteutgifter

Likeartede kostnader vil kunne bli inkludert i nevnte poster uavhengig av hvilke poster de er ført på i næringsoppgaven. Nærmere veiledning er gitt i søknadsportalen.

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

Tjenesteytende virksomheter der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, kan regne dyrefor og uunngåelig lønn som uunngåelig kostnader i ordningen. Dette gjelder ikke for oppdrettsnæringen.

Er det noen næringer som ikke er omfattet av ordningen?

 • Finansnæringen (avgrensning basert på finansskatten)
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Utenriks sjøfart, unntatt passasjertransport
 • Olje- og gassutvinning (som er under oljeskattregimet)
 • Private barnehager (egen støtteordning)
 • Flyselskaper (de som gjør bruk av egen støtteordning for luftfart)

Gjelder ordningen alle selskapsformer?

Ordningen gjelder:

 • alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.
 • den kommersielle og skattepliktige virksomheten til frivillige aktører som er registrert i foretaksregisteret.

Virksomheten må være etablert før 1. mars 2020.

Ordningen gjelder ikke:

 • foretak uten ansatte (med unntak av ENK)
 • selskap uten aktivitet
 • selskap under konkursbehandling

Hvordan beregnes kompensasjonen?

For foretak med 30 prosent omsetningstap eller mer (20 pst. i mars) beregnes kompensasjonen slik:

Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (uunngåelige faste utgifter – egenandel) x justeringsfaktor

Der egenandel er:
0 for bedrifter som er stengt etter statlig pålegg
10 000 kr/mnd for andre bedrifter i mars, justert ned til 5000 kr/mnd fra april og til null fra mai.

Justeringsfaktor:
0,9 for bedrifter som er stengt etter statlig pålegg
0,8 for andre bedrifter
Nedre grense for utbetaling er 5000 kr per måned.

Justeringsfaktorene reduseres til 0,7 i juni og juli, og 0,5 i august

Det settes en øvre grense for støtte per selskap/konsern på 80 mill. kr. per måned for mars, april og mai. I juni og juli er maksimalt tilskudd per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd 50 millioner kroner. Støttebeløp inntil kr. 30 mill. per måned betales ut i sin helhet. For beregnede støttebeløp over dette utbetales 50 pst. av det overskytende  inntil taket nås.

Eksempel: Dersom bedriftens beregnede støtte er 50 mill. kr., vil den få 30 mill. kr. + 50 pst. av de siste 20 mill. kr. = 40 mill. kr. utbetalt. Store bedrifter og konsern som søker om kompensasjon over 30 mill. kr. søker samlet og behandles på samme måte uavhengig av hvordan de er organisert.

Hva med bedrifter som har store sesongvariasjoner?

Fra og med mai vil sesongbedrifter får en egen beregningsmodell for kompensasjon. Beregningsmodellen for disse vil da bli korrigert med en sesongfaktor som korrigerer den månedlige omsetningen som andel av den årlige omsetningen. Sesongfaktoren vil være omsetningen i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

 • Eksempel: Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongbedrifter er definert som bedrifter som har minst 80 prosent av omsetningen sin i løpet av seks sammenhengende måneder, hvorav minst en av månedene er mars, april eller mai, og som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som i det vesentlige foregår utendørs. Mer enn 50 prosent av omsetningen forrige sesongår må stamme fra sesongbasert virksomhet eller umiddelbar tilknyttet virksomhet. Overnattingsvirksomhet anses ikke som umiddelbar tilknyttet virksomhet.

Det vil også bli utarbeidet en egen ordning som kompenserer en andel av vedlikeholdskostnader, eksempelvis for alpinanlegg og fornøyelsesparker. Mer informasjon om dette kommer når ordningen er klar.

Skiller ordningen mellom næringer som er nedstengt som følge av statlig vedtak og andre som har mistet omsetning?

Ja, se punkt 7 om beløp egenandel og justeringsfaktoren i utregning av kompensasjonen.

Selskaper som driver både lovpålagt nedstengt virksomhet og ikke-lovpålagt nedstengt virksomhet vil bli behandlet i den kategorien der de har sin hovedvirksomhet (mer enn 50 prosent).

Hvordan søker du kompensasjon?

Det etableres en egen portal der hver enkelt bedrift søker om kompensasjon. Om bedriften oppfyller kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling, dersom kryssjekker viser store avvik. 

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen administreres av Skatteetaten.

Hvordan skjer utbetalingen?

Pengene utbetales på bedriftens konto normalt innen 3 virkedager etter innlevert søknad. Det vil bli gitt melding via Altinn når utbetaling skjer.

Vil det utføres kontroll av innrapporterte tall fra foretaket?

Ja, den automatiske behandlingsrutinen vil foreta kryssjekk og kontroll med sikte på å avdekke feilaktig rapportering, juks og svindel. Det vil også bli foretatt etterkontroll, og det legges opp til krav om tilbakebetaling og sanksjoner dersom feilaktig rapportering, juks og svindel avdekkes.

Det er krav om at revisorattest eller attest fra autorisert regnskapsfører vedlegges selskapets årsrapport. Skatteetaten kan be om dette tidligere.