Innhold

Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

Artikkel

Leder av kafé står i døren og ser i kamera.

Myndighetene har i samarbeid med NHO og andre organisasjoner i arbeidslivet satt sammen ordninger som kan hjelpe din bedrift gjennom krisen. Illustrasjonsfoto: iStock.

Se kort hva ordninger for kompensasjon av tapt inntekt, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.

Kompensasjonsordning ved tapt inntekt

(også kalt kontantstøtte-ordningen)

Hvilke bedrifter kan benytte ordningen?
Alle norske bedrifter kan benytte ordningen.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at staten gir kontantstøtte til bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen i mars, april og mai 2020.

Hvilke betingelser gjelder?
For å få kontantstøtte, må nedgangen i omsetning være minst 20 prosent i mars og minst 30 prosent i april og mai. Staten dekker ikke nedgangen i omsetning, men en andel av de faste kostnadene, for eksempel til husleie, strøm og forsikring (men ikke lønnskostnader). Hvor stor denne andelen er, kommer an på nedgang i omsetning og om staten har pålagt bedriften å stenge.

Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, må dekke 10 000 kroner av de faste kostnadene selv (egenandel). Staten dekker 80 prosent av resten, multiplisert med nedgang i omsetning i prosent. Bedrifter som er pålagt å stenge har ikke egenandel, og staten dekker 90 prosent, multiplisert med nedgang i omsetning i prosent.

Kontantstøtte under 5000 kroner blir ikke utbetalt.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Bedrifter må selv søke staten om kontantstøtte for hver av de tre månedene. På kompensasjonsordning.no finner du søknadsskjema. 

Les mer om kompensasjonsordning ved tapt inntekt

Lån i banken med garanti fra staten

Hvilke bedrifter kan benytte ordningen?
Alle norske bedrifter kan benytte ordningen.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at det skal bli enklere for bedrifter å få lån i banken. Dette oppnår man ved at staten garanterer for 90 prosent av bankens tap, hvis bedriften ikke kan betale lånet tilbake til banken.

Hvilke betingelser gjelder?
Det er banken og bedriften som blir enige om hvilke betingelser som skal gjelde. Rente og andre vilkår vil være markedsmessige. Bedriften må være levedyktig også etter at krisen er over. For å få lån, må bedriften mangle likviditet. Nedbetalingstid kan ikke være lenger enn tre år.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Bedrifter som ønsker å ta opp lån, må selv kontakte banken for å få vurdert om de har mulighet til å få lån under denne ordningen.

Les mer om garantiordningen

Kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Hvem kan benytte seg av ordningen?
Selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at man kan få støtte fra staten på 80 prosent av kompensasjonsgrunnlaget, som kan være maksimalt cirka 600 000 kroner.

For selvstendig næringsdrivende tar dette grunnlaget utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra og med 2017.

For frilansere er utgangspunktet den gjennomsnittlige inntekten frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For frilansere som startet virksomheten mellom 1. mars 2019 og 1. mars 2020, legges hele driftsperioden til grunn.

Det blir gjort fradrag for arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger. Det blir også gjort fradrag for inntekter i støtteperioden.

Man kan få støtte fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn fra 30. mars 2020.

Hvilke betingelser gjelder?
Du må ha personinntekt fra næring eller oppdrag, som er høyere enn cirka 75 000 kroner. Hele eller deler av inntekten må ha falt bort som følge av koronautbruddet. Har man arbeidsinntekt som er høyere enn cirka. 600 000 kroner, har man ikke rett til støtte. Det har man heller ikke hvis denne inntekten kommer fra dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger. Virksomheten må ha vær aktiv før 1. mars 2020.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Man må søke NAV. NAV opplyser at det vil være mulig å sende inn søknad i begynnelsen av mai. Vi anbefaler å følge med på NAVs hjemmeside.

Les mer om kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere (regjeringen.no)


Obligasjonslån

Hvilke bedrifter kan benytte ordningen?
Sett hen til lånebeløpenes størrelse, er ordningen primært rettet mot større bedrifter.

Hva går ordningen ut på?
Ordningen går ut på at staten låner ut penger til bedriften, sammen med andre långivere. Slike lån gjelder gjerne titalls millioner kroner og høyere.Hvilke betingelser gjelder?

Rente, pant og andre lånevilkår blir fastsatt etter forhandlinger. Disse vilkårene vil være markedsmessige.

Hvordan kan man benytte ordningen?
Bedrifter som ønsker å ta opp obligasjonslån bør kontakte banken eller et verdipapirforetak (tilrettelegger). Det er Folketrygdfondet som bestemmer om staten skal låne ut penger til en bedrift, men de forholder seg til tilrettelegger, og ikke til bedriften som søker lån.

Les mer om obligasjonslån