Innhold

Ordning med lønnsstøtte for å unngå oppsigelser og permitteringer

Mann og kvinne sitter ved et bord og går gjennom papirer

Regjeringen la 14. januar 2022 frem forslag om en ordning der arbeidsgivere får støtte for å beholde egne ansatte i jobb (lov om lønnsstøtte).

Regjeringen la 14. januar 2022 frem forslag om en ordning der arbeidsgivere får støtte for å beholde egne ansatte i jobb (lov om lønnsstøtte). Forslaget er basert på den skissen regjeringen la frem før jul.

Forslaget skal behandles av Stortinget, og det skal fastsettes forskrift med flere detaljer. Det kan derfor bli endringer i det som er foreslått av regjeringen. Artikkelen oppdateres etterhvert når forslaget er ferdig behandlet.

Kort om ordningen

Ordningen skal gjøre det mulig for virksomheter som ble hardt rammet av innstrammingene i smitteverntiltakene i desember 2021, å beholde ansatte i jobb i stedet for å permittere eller si opp ansatte. Ordningen skal kunne benyttes av foretak som er eller ble berørt av nasjonalt pålagte begrensninger på sitt forretningsområde.

For å få støtte, er det et vilkår at det ikke er satt i verk permitteringer etter 30. november. Man kan likevel få støtte hvis de som er permittert etter 30. november, var tilbake i jobb 23. desember.

Arbeidsgivere kan få støtte på inntil 40 000 kroner per ansatt for hver av månedene desember 2021 og januar 2022. For februar er beløpet 35 000 kroner. Størrelsen på støtten henger sammen med størrelsen på omsetningsfallet. Maksimal støtte er 47 mill. kroner, både per foretak og per konsern, for hver av desember og januar. For februar er maksimalt beløp 40 mill. kroner.

Når gjelder ordningen?

Støtteordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar i 2022. Man søker for hver av månedene.

Krav til søkere

Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 20 prosent i desember og januar, og minst 30 prosent i februar. Man sammenligner omsetningen med tilsvarende måneder to år tidligere. Man kan i stedet sammenligne gjennomsnittlig omsetning i oktober og november 2021.

Foretaket må sannsynliggjøre at omsetningsfallet for "en vesentlig del" skyldes nasjonale begrensninger på sitt forretningsområde. De begrensningene det er vist til, er:
• Antallsbegrensninger på arrangementer
• Serveringssteder som må ha sitteplasser til alle gjester
• Serveringssteder med antallsbegrensninger
• Fornøyelsesparker mv. som må holde stengt
• Påbud om hjemmekontor

Departementet skriver om dette at

"Et foretak anses som direkte berørt dersom utøvelsen av sentrale deler av foretakets hovedaktivitet ikke kan gjennomføres, eller bare gjennomføres i begrenset omfang, som en direkte følge av de nevnte tiltakene. Et foretak anses som indirekte berørt dersom det for eksempel er underleverandør eller tjenesteyter til foretak som anses som direkte berørt, og som på tilsvarende måte ikke kan gjennomføre sentrale deler av sin hovedaktivitet på grunn av tiltakene.

En skarp avgrensning av hvilke foretak som er direkte eller indirekte berørt av de nevnte forskriftsbestemmelsene, er ikke mulig å gi. Avgjørende er om foretaket selv kan sannsynliggjøre at det er direkte eller indirekte berørt på en måte som beskrevet."

Det er altså ikke satt noen bestemte grenser for hvor stor del av omsetningen som må være direkte eller indirekte berørt av de nasjonale begrensningene. Departementet mener at en andel på 30-40 prosent vil være tilstrekkelig. Man må gi en kort redegjørelse for hvordan man er berørt, og revisor må bekrefte at man er tilstrekkelig berørt.

Foretaket må ha minst én ansatt og minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021.

Foretaket kan ikke ha satt i verk hel eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021 og ut den måneden man søker støtte for. Unntak gjelder hvis permitterte ble tatt tilbake senest 23. desember 2021.

Foretaket må utøve lovlig aktivitet og det må ikke være under avikling, konkurs mv. Foretaket må ha sendt a-meldingerm skattemeldinger osv. på rett måte.

Foretaket må være skattepliktig til Norge. Institusjoner eller organisasjoner som ikke har erverv til formål, kan ikke få lønnsstøtte. Departementet skriver at "Heller ikke delvis skattefrie institusjoner og organisasjoner mv. bør være omfattet av ordningen".

Det er ikke anledning til å søke for underenheter e.l. i et foretak – foretaket må søke som en helhet.

Også enkeltpersonforetak kan søke.

Man kan ikke få dekket de samme kostnadene to ganger. Får man lønnsstøtte fra staten på andre måter, kan man ikke få dobbel støtte.

Krav til arbeidsforholdet

Ordningen gjelder fast ansatte – i hel- eller deltidsstilling eller midlertidig ansatt på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet. Ordningen gjelder også for lærlinger. Den ansatte må være registrert med en stillingsprosent per 30. november 2021, og gjennom støttemåneden. Stillingsprosenten må være høyere enn null.

Arbeidsforholdet må ha startdato senest 30. november 2021.

Støtte gis ikke for ansatte som var helt permittert per 30. november 2021.

For ansatte som var delvis permitterte per 30. november 2021, kan foretaket få lønnsstøtte for den arbeidstiden som det betales lønn for, herunder lønn i arbeidsgivers lønnspliktperiode, forutsatt av at permitteringsgraden ikke endres etter 30. november 2021.

For ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 og tatt tilbake i arbeid senest 23. desember 2021, kan foretaket få lønnsstøtte for den arbeidstiden som det betales lønn for, herunder lønn i arbeidsgivers lønnspliktperiode.

Det gis ikke støtte for ansatte som i støttemåneden er i oppsigelsestid.

Det sies i proposisjonene at den ansatte må i støttemåneden utføre arbeidsoppgaver som har betydning for driften av foretaket eller gjennomføre tiltak som gjør den ansatte bedre skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er relevante for foretaket. Departementet kan ved forskrift gi bestemmelser om krav til ansattes aktivitet i støttemåneden.

Beregning av støtte

Det er forskjellige beregningsmåter for de forskjellige månedene:

Støtte for desember 2021 og januar 2022 beregnes slik:

a) Maksimal støtte er begrenset oppad til 40 000 kroner per ansatt per støttemåned.
b) For lærlinger er maksimal støtte begrenset oppad til 15 000 kroner per ansatt per støttemåned.
c) Ved lavere omsetningsfall enn 100 prosent avkortes det maksimale støttebeløpet lineært til 4 000 kroner ved 20 prosent omsetningsfall. Lavere omsetningsfall enn 20 prosent gir ikke rett til støtte.
d) Beløpet etter bokstav a skal avkortes med en beregnet stillingsprosent. Stillingsprosenten beregnes ved å dividere opptjent bruttolønn, eksklusiv arbeidsgiveravgift, på produktet av den ansattes timelønn og antallet timer per måned i en fulltidsstilling. Stillingsprosenten kan ikke overstige 100 prosent.
e) Maksimal støtte beregnet etter dette ledd begrenses per ansatt til 80 prosent av summen av opptjent bruttolønn i støttemåneden tillagt arbeidsgiveravgift, fratrukket estimert opptjent bruttolønn som skal dekkes av refusjoner eller tilskudd fra NAV.

For februar 2022 gjelder nesten det samme, men maksimal støtte er begrenset oppad til 35 000 kroner per ansatt. Ved lavere omsetningsfall enn 100 prosent avkortes det maksimale støttebeløpet lineært til 4 000 kroner ved 30 prosent omsetningsfall. Lavere omsetningsfall enn 30 prosent gir ikke rett til støtte.

Det er også noen begrensninger på støtte som kan utbetales:

  • Dersom foretakets grunnlag for arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2, tillagt arbeidsgiveravgift for støttemåneden har falt fra referanseperioden, avkortes den totale støtten. De nærmere reglene kommer i forskrift.
  • Samlet støtte til foretaket er begrenset oppad til 47 millioner kroner per støttemåned for desember 2021 og januar 2022. For februar 2022 er samlet støtte til foretaket begrenset oppad til 40 millioner kroner. For konsern gjelder grensene for den samlede støtten til konsernet.
  • Støtten kan ikke overstige omsetningsfallet i kroner.
  • Foretakets samlede støtte fra offentlige ordninger til lønnskostnader kan ikke overstige foretakets samlede brutto skattepliktige lønnsytelser tillagt arbeidsgiveravgift, for støttemåneden. Nærmere regler kommer i forskrift.
Saksbehandling mv.

Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Man må gi fullstendige opplysninger ved søknad, og Skatteetaten kan hente inn opplysninger fra andre. Det er krav om at opplysningene bekreftes av revisor eller regnskapsfører. Skatteetaten kan offentliggjøre opplysninger om søknaden og støtten.

Lenke:
Proposisjonen 47 L (regjeringen.no)