Innhold

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Hva er det?

I næringsmiddelindustrien er det å arbeide i kulde og fuktighet ganske vanlig. Både utearbeid i vær og vind, arbeid i kjølige produksjonslokaler og arbeid i fryserom er betingelser for å arbeide med mat. Det handler om matens holdbarhet og kvalitet. I tillegg håndterer man gjerne frosne og kalde produkter, og hendene er hyppig i kontakt med kaldt vann.

I noen virksomheter er det mye stillestående arbeid med føttene på kaldt gulv. Trekk og fuktighet kan også være vanlige problemer i produksjonsbedrifter. Det brukes mye vann, det spyles og vaskes og blir søl på gulvet.

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Hva vet vi?

Kroppen vår produserer varme gjennom å forbrenne mat og å bevege muskler. Kroppen vår prøver hele tiden å holde en jevn, god temperatur tilpasset de aktivitetene vi holder på med. Hvis vi begynner å fryse, setter kroppen i gang tiltak for å passe på at de viktige prosessene i kroppen blir vedlikeholdt. Et problem i matvareindustrien er at det ofte er stor temperaturforskjell mellom gulv og høyere opp i rommet, denne temperaturforskjellen prøver kroppen å utjevne. Ansatte beveger seg også gjerne mellom kalde og varme avdelinger i bedriften flere ganger i løpet av arbeidsdagen. Hele tiden jobber kroppen med å vedlikeholde temperaturbalansen.

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Hvilke plager kan arbeid i kalde og våte omgivelser medføre?

 • Ansatte som sier at de fryser på jobb, oppgir ofte at de også har smerter i kroppen.
 • Det er påvist en signifikant sammenheng mellom det å fryse og økt forekomst av muskel- og skjelettplager.  
 • Varmetapet skjer over hele kroppen når vi er i kalde omgivelser, men siden utstikkende kroppsdeler, som f.eks. nese og ører har relativt store overflater (selv om de er små), er disse områdene utsatt for større varmetap.
 • Når varmebalansen trues, jobber kroppen hardt for å beholde varmen og blodomløpet til viktige organer. Derfor blir blodårene til andre kroppsdeler (som hender og føtter) innsnevret. Det fører til at vi fryser på disse kroppsdelene, noe som på sikt kan gi helseplager.

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Eksempler på dette

 • Arbeid i fryserom eller ute om vinteren
 • Håndtering av frosne eller kalde matvarer
 • Arbeid i trekk
 • Arbeid i kjølige og våte produksjonslokaler

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Hvor aktuelt er dette for oss? (Risiko og tiltak)

 • Rutiner for rullering mellom stillestående arbeid og arbeid som innebærer bevegelser.
 • Oversikt over temperaturen i de ulike områdene i virksomheten.
 • Rutiner for rullering mellom opphold i kalde soner og tempererte soner.
 • Redusere trekk og varmelekkasjer i lokalene.
 • Plassering av varmekildene i lokalene må vurderes. Disse må plasseres så nært gulvet som mulig. Tilførsel av varm luft oppe under taket er ikke tilstrekkelig.
 • Vurdering av kaldras fra vinduer, uisolerte vegger, porter og dører.
 • Vurdere tiltak for reduksjon av luftfuktigheten
 • Gjennomgå renholdsrutiner, plassering av fall og sluker, se på utformingen av maskiner og utstyr for å redusere sprut, fukt og vannsøl på gulv
 • Gode garderobeforhold der man kan tørke klær og sko som blir våte eller klamme, og skifte klær når det trengs.
 • Gode pauserutiner og pauserom for folk som arbeider i kalde omgivelser.
 • Unngå direkte kroppskontakt mot kalde objekt, som f.eks. at man lener seg mot kaldt metall mens man jobber.
 • Godt, egnet og romslig arbeidstøy og arbeidsko til daglig bruk.
 • Opplæring av de ansatte om termiske forhold, bedriftens og den enkeltes ansvar for å forebygge sykdom.

Arbeid i kalde og våte omgivelser

Hvilke tiltak kan gjøres for å unngå plager/smerter?

 • Bruke hensiktsmessige klær og utstyr
 • Holde orden på klær og utstyr, tørke våte klær og sko
 • Regulere aktivitet i samsvar med temperatur; unngå å fryse og unngå å svette
 • Redusere trekk, lukke dører etc
 • Melde avvik

Roller

Ansvar, plikter og oppgaver

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt er valgt av medlemmer i fagforeningen sin, for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, samt å bistå medlemmene i enkeltsaker, f. eks ved lønnsforhandlinger eller konflikter.

Dersom de ansatte ikke er organisert i en fagforening, kan den tillitsvalgte være valgt av de ansatte i fellesskap for å representere dem overfor ledelsen.

 

Verneombudets oppgaver og ansvar

Verneombudet er ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål, og skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten. 

Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner, og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir.

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver i arbeidsmiljølovens § 6-2.

 

Arbeidstakers oppgaver og ansvar

Arbeidstakeren har medvirkningsplikt i HMS-arbeidet. Han/hun skal bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å hindre ulykke og helseskade, samt underrette arbeidsgiver om farlige forhold, trakassering, skade eller sykdom.

Dette kan du lese mer om i arbeidsmiljøloven § 2-3.

Arbeidsgivers oppgaver og ansvar

Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, sikre arbeidsforhold og at bedriften ikke forurenser det ytre miljøet. Hun/han må kjenne til hvilke lovregler som gjelder, og må se til at krav i lover og forskrifter er oppfylt.

Dette kan du lese mer om i Arbeidsmiljølovens  §§ 2-1 og 2-2.

Bedriftshelsetjenesten

Hvilke virksomheter som skal ha bedriftshelsetjeneste er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (lovdata.no), og baseres på hvilken næringskode bedriften er registrert med.

Virksomheter med økt risiko skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

BHTs mandat er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3.

BHT skal:

 • bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
 • ha kompetanse innenfor følgende fagområder i arbeidsmiljøet: Arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.
 • sammen med bedriften utarbeide en skriftlig plan for hva de skal gjøre, samt skrive rapport for utførte oppgaver, for eksempel årsrapport.

For ytterligere informasjon om BHTs rolle og oppgaver henvises det til kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

NHO har utarbeidet en veileder for valg og evaluering av bedriftshelsetjenester