Innhold

Arbeid i støy

Hva er det?

Støy blir definert som «uønsket lyd», og uønsket lyd trenger ikke nødvendigvis å være spesielt høy, heller ikke skadelig for hørselen.

Uønsket lyd er mer irriterende enn direkte hørselsskadelig. Den lyden som er skadelig for hørselen, er den som er over en viss intensitet eller styrke. Denne styrken måles i desibel (dB)

Arbeid i støy

Hva vet vi?

 • Flere undersøkelser i næringsmiddelindustrien viser at støy er en av de fysiske faktorene som ansatte rapporterer som plagsom eller negativ.
 • Ny teknologi og økt bruk av maskiner og utstyr i bransjen, øker antallet støykilder og dermed også støynivået. I tillegg er det mange harde flater i produksjonslokalene, bl.a. siden de er lettere å rengjøre. Av hygieniske hensyn kan det være vanskelig å installere støydemping.

Arbeid i støy

Hvilke plager kan arbeid i støy medføre?

 • Nedsatt hørsel
 • Anspente muskler og ledd
 • Dårlig kommunikasjon og forståelse
 • Risiko for skader og uhell
 • Irritabel og tretthet

Arbeid i støy

Eksempler på dette

 • Ved arbeid i et miljø med mange harde overflater, f.eks. i produksjonshaller
 • Når harde gjenstander faller på harde overflater
 • Ved arbeid med maskiner
 • Ved arbeid med transport av varer

Arbeid i støy

Hvor aktuelt er dette for oss? (Risiko og tiltak)

 • Kartlegging av støynivå i alle virksomhetens lokaler og utarbeide støykart med oversikt over de ulike støysonene
 • Oversikt over områder som krever bruk av hørselvern
 • Opplyse ansatte om konsekvenser av hørselskade
 • Hørselvern til bruk i støysonene
 • Rutiner og prosedyrer for bruk av hørselvern
 • Rutiner for oppbevaring og vedlikehold av hørselvern
 • Planer for kontinuerlig støyreduksjon i støysoner
 • Rutine for målrettet helsekontroll (hørselskontroll)
 • Rutine for sammenligninger ved innkjøp
 • Stille krav til utstyrsleverandører og maskinelt vedlikehold

Arbeid i støy

Hvilke tiltak kan gjøres for å unngå plager/smerter?

 • Vær bevisst på om du har valgt den minst støyende arbeidsmetoden eller verktøyet
 • Vær nøye på å vedlikeholde maskiner og utstyr forskriftsmessig
 • Bruk utlevert hørselvern i tråd med skilting og rutiner
 • Ta pauser fra støyen når det er mulig
 • Beveg deg med lette pauseøvelser flere ganger i løpet av arbeidsdagen, for å kvitte deg med anspenthet og stivhet.
 • Meld avvik

Roller

Ansvar, plikter og oppgaver

Tillitsvalgt

En tillitsvalgt er valgt av medlemmer i fagforeningen sin, for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, samt å bistå medlemmene i enkeltsaker, f. eks ved lønnsforhandlinger eller konflikter.

Dersom de ansatte ikke er organisert i en fagforening, kan den tillitsvalgte være valgt av de ansatte i fellesskap for å representere dem overfor ledelsen.

 

Verneombudets oppgaver og ansvar

Verneombudet er ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål, og skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten. 

Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner, og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir.

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver i arbeidsmiljølovens § 6-2.

 

Arbeidstakers oppgaver og ansvar

Arbeidstakeren har medvirkningsplikt i HMS-arbeidet. Han/hun skal bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å hindre ulykke og helseskade, samt underrette arbeidsgiver om farlige forhold, trakassering, skade eller sykdom.

Dette kan du lese mer om i arbeidsmiljøloven § 2-3.

Arbeidsgivers oppgaver og ansvar

Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, sikre arbeidsforhold og at bedriften ikke forurenser det ytre miljøet. Hun/han må kjenne til hvilke lovregler som gjelder, og må se til at krav i lover og forskrifter er oppfylt.

Dette kan du lese mer om i Arbeidsmiljølovens  §§ 2-1 og 2-2.

Bedriftshelsetjenesten

Hvilke virksomheter som skal ha bedriftshelsetjeneste er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (lovdata.no), og baseres på hvilken næringskode bedriften er registrert med.

Virksomheter med økt risiko skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

BHTs mandat er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3.

BHT skal:

 • bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
 • ha kompetanse innenfor følgende fagområder i arbeidsmiljøet: Arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.
 • sammen med bedriften utarbeide en skriftlig plan for hva de skal gjøre, samt skrive rapport for utførte oppgaver, for eksempel årsrapport.

For ytterligere informasjon om BHTs rolle og oppgaver henvises det til kapittel 13 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

NHO har utarbeidet en veileder for valg og evaluering av bedriftshelsetjenester