Innhold

Hva er ergonomi?

Mann i hvite klær og blått plastforkle osm står lett fremoverbøyd over produksjonslinjeUng kvinne i rød kjeledress med hørselvern

Ergonomi er mer enn bare arbeidsstillinger.

Ergonomi handler om tilpasninger mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske (Arbeidstilsynet.no). I en praktisk hverdag handler det om å få arbeidsoppgaver utført på en måte som ikke innebærer en helserisiko.

Sagt på en annen måte handler det om å arbeide på en effektiv og god måte, og å kunne holde det gående arbeidsdagen til ende uten å utsette seg for plager eller skader.

Forebygging

Dette er det helsefremmende og forebyggende perspektivet, som norsk arbeidsmiljølovgivning sikter mot å ivareta. For å oppnå dette, må alle roller i arbeidslivet ha oppmerksomheten rettet mot forhold som kan true denne målsettingen. Rollene i arbeidslivet er regulert og bestemt i arbeidsmiljøloven. Du kan lese mer om rollene i arbeidsmiljøarbeidet på denne siden.

Risikovurdering og medvirkningsplikt

For å ta rede på hvordan situasjonen er på den enkelte arbeidsplass, er det viktig å risikovurdere alt som kan innebære fare for at forholdene ikke er slik de bør være. Ansvaret for å foreta slike risikovurderinger ligger hos leder, men både medarbeidere og verneombud har medvirkningsplikt i dette viktige arbeidet. En gjennomført risikovurdering synliggjør hvor skoen trykker og hvor virksomheten har sine svake punkter. Disse kartleggingene blir utgangspunktet for treffsikre tiltak for et helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.

I veileder for ergonomi i næringsmiddelindustri finner dere praktiske eksempler på hvordan slike risikovurderinger kan gjennomføres, samt maler som kan brukes i slikt arbeid.

Forholdet mellom sykefravær og ergonomiske forhold på arbeidsplassen

Ifølge Arbeidstilsynet oppgis 35 % av sykefraværet å skyldes arbeidsrelaterte forhold i 2021. Nav sykefraværstatistikk 2021 angir at:

  • 60% av alt sykefravær fra jobb skyldes forhold som er begrunnet i muskel- skjelettplager samt psykiske plager.
  • 25% av det arbeidsrelaterte fraværet skyldes mekaniske forhold,
  • 16% skyldes psykososiale forhold.

Det er en målsetting for NHO og IA-bransjeprogrammet å redusere disse tallene.

Organisatoriske og psykososiale forhold

NHO Mat og Drikke har utarbeidet veileder for ergonomi i næringsmiddelindustri. Denne kan også benyttes av andre bransjer med lignende utfordringer.

Veilederen konsentrerer seg om de ergonomiske og mekaniske forholdene i arbeidsmiljøet. Vi er klar over at de organisatoriske og psykososiale forholdene også er nøkkelpunkter i en helhetlig arbeidsmiljøsatsning. Dette kommer til uttrykk i Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell.  Modellen viser betydningen av både å se på de enkelte HMS-kategorier og på arbeidsmiljøet som helhet, når man skal vurdere hva som er nødvendige forebyggende og helsefremmende tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Spill deg til mer kunnskap om ergonomi

Veilederen er tenkt brukt som en kunnskapsbase for alle som har en rolle i arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien; leder, medarbeider, verneombud, tillitsvalgt. Ansatte i bedriftshelsetjeneste, Nav eller behandlingsapparatet kan også ha nytte av veilederen. I tillegg til veilederen har vi utviklet en spill-app om ergonomi for mobiltelefon og nettleser, som kan brukes som et supplement til veilederen. Med appen får man en leken og morsom tilnærming til temaet ergonomi. Vi anbefaler å bruke både veileder og app i arbeidet for en god ergonomi-utvikling. Vi tror det kan være et bidrag til bedre jobbhelse og et helsefremmende, forebyggende arbeidsmiljø.