Innhold

Eksponeringsregister

Røyk fra skipspipe.

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

Formålet med registeret er at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidstakere som har vært utsatt for skadelige forhold. Det skal også være mulig for andre å finne tilbake til disse arbeidstakerne etter lang tid.

Følgende områder stiller krav om registrering:

 • Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly 
 • Register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber
 • Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer
 • Register over arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling
 • Register over arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid
 • Arbeid av barn og unge

Hvor omfattende registeret skal være, og hvor lenge det skal oppbevares varierer noe mellom de forskjellige forhold, men i hovedsak skal registeret inneholde følgende:

 • Navn og fødselsnummer
 • Stilling/type arbeid, eventuelt dato for ansettelse og oppsigelse/fratreden
 • Arbeidssted
 • Eksponering, inklusive eventuelle ulykker/uhell (type, nivå, tidspunkt og varighet)
 • Eventuelt tid for helseundersøkelse og navn på lege (krav i f.eks. Asbestforskriften)

Det er krav om å oppbevare opplysningen i 40 - 60 år. Spesielt ved risiko for kreft, er det krav om at opplysningene skal være tilgjengelige i hele arbeidstakers levetid.

For mange har det vært vanskelig å finne en praktisk løsning på kravet om register og oppbevaring, og det anbefales at man ber bedriftshelsetjenesten om bistand til å vurdere både hvem som skal omfattes, og hvordan registeret skal føres og oppbevares. Det er fortsatt ikke etablert noen enhetlig praksis eller veiledning for hvordan dette kravet best kan etterleves uten at registreringsarbeidet blir for omfattende i hverdagen.

Vår råd er derfor at man vurderer hvem som er så eksponert at de bør omfattes, og samarbeider med bedriftshelsetjenesten for å finne en mest mulig hensiktsmessig måte å håndtere registrerings- og oppbevaringskravet. Man bør unngå å etablere for omfattende systemer så lenge en enhetlig praksis ikke er etablert.

Mer om hvilke krav til opplysninger og oppbevaring for de forskjellige områdene finnes i forskriften.