Innhold

Eksponeringsregister

Røyk fra skipspipe.

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

Formålet med registeret er at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidstakere som har vært utsatt for skadelige forhold. Det skal også være mulig for andre å finne tilbake til disse arbeidstakerne etter lang tid.

Følgende områder stiller krav om registrering:

 • Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly 
 • Register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber
 • Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer
 • Register over arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling
 • Register over arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid
 • Arbeid av barn og unge

I hovedsak skal registeret inneholde følgende: 

 • Navn og fødselsnummer
 • Stilling/type arbeid, eventuelt dato for ansettelse og oppsigelse/fratreden
 • Arbeidssted
 • Eksponering, inklusive eventuelle ulykker/uhell (type, nivå, tidspunkt og varighet)
 • Eventuelt tid for helseundersøkelse og navn på lege (jfr. Asbest: i f. eks. Forskrift om utførelse av arbeid (§31-2 om arbeidstakere utsatt for støv med asbestfiber)

Registeret skal ikke inneholde opplysninger av personlig art, som helseopplysninger og lignende. 

Registeret skal som oftest oppbevares i minst 40 eller 60 år. (Krav varierer for ulike faktorer) 

Vårt råd er at man samarbeider med bedriftshelsetjenesten for å finne en mest mulig hensiktsmessig måte å håndtere registrerings- og oppbevaringskravet. 

Tilgang til registeret 

Registeret skal være tilgjengelig for:

 • Arbeidstilsynet
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalg 
 • Andre personer i virksomheten med HMS-oppgaver 

Den enkelte arbeidstaker skal vite om han eller hun er oppført i registeret, og skal ha adgang til egne opplysninger. Opplysninger som gjelder alle (kollektive opplysninger hvor den enkelte arbeidstaker ikke kan identifiseres) skal gjøres kjent for arbeidstakerne. 

Oppbevaring av registeret 

Registeret skal ikke ødelegges uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

 

Mer om hvilke krav til opplysninger og oppbevaring for de forskjellige områdene finnes i forskriften.