Innhold

Merking av kjemikalier

Illustrasjon av faresymboler i CLP

Faresymboler.

Alle farlige stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes.

Virksomheter som fremstiller, importerer og omsetter farlige kjemikaler er ansvarlige for at dette er korrekt i henhold til CLP-forordningen som bygger på FN sitt globale system for klassifisering og merking av kjemikaler, GHS (Globally Harmonised System). 

Viktig med opplæring
Alle som håndterer farlige kjemikaler skal kjenne til og forstå merkingen slik at de i det daglige arbeidet behandler produkter som inneholder slike kjemikaler på en trygg måte. 

Må holde stoffkartoteket og risikovurderinger oppdatert
I tillegg til opplæring, er det viktig at stoffkartoteket regelmessig gjennomgås og oppdateres. Kravene til klassifisering (inndeling i fareklasser) i CLP fordrer også at du jevnlig går gjennom risiko- og substitusjonsvurderinger med tanke på endringer i vurderinger og interne rutiner. 

Risiko- og substitusjonsvurdering

Etter hvert som du mottar produkter med ny dokumentasjon og merking, må du gå gjennom de risiko- og substitusjonsvurderingene som er gjort, og sjekke om det er behov for endringer i vurderinger og interne rutiner.

Gå til temaside om kjemikalier

Gå til hovedside