Innhold

Risikovurdering av kjemikalier

Tenkende mann på et kontor. Foto.

Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte.

Med det menes:

  • Iboende egenskaper: Hvilke helsefarlige egenskaper har kjemikaliet, hvilke miljøskadelige egenskaper har kjemikaliet, er kjemikaliet brann/eksplosjonsfarlig? Informasjon om dette finnes i sikkerhetsdatabladet. Merkeetiketter på emballasjen kan også gi en indikasjon på om kjemikaliet er skadelig.
  • Bruksmengde: Blir dette kjemikaliet benyttet ofte eller sjelden? Jo oftere et kjemikalie brukes, jo større er sannsynligheten for eksponering. Et kjemikalie i daglig bruk vil medføre høyere risiko enn et kjemikalie som bare brukes to ganger i året.
  • Bruksmåte: Hvordan et stoff brukes har betydning for hvor sannsynlig eksponering er. For eksempel er det større sannsynlighet for å puste inn et skadelig stoff dersom det sprøytes i fine dråper, enn dersom det pensles på med pensel. 

I tillegg må det vurderes om det er fare for eksponering for flere kjemikalier eller stoffer samtidig. Eksponering for flere kjemikalier kan gi en samlet, forsterket effekt. 

Få kontroll på kjemikaliene

1. Kartlegg forekomst og bruk av kjemikalier i virksomheten.

2. Samle inn informasjon dere kan bruke i vurderingen av kjemikaliene og farene ved dem.

3. Vurder graden av påvirkning (eksponering) – både av de enkelte kjemikaliene og totalvirkningen kjemikaliene utgjør samlet.

4. Vurder og prioriter risiko.

5. Lag en handlingsplan med ansvar og frister.

6. Husk regelmessig oppdatering!

 

En prioritert liste for tiltak er:

1. Erstatt farlige stoffer og prosesser med stoffer og/eller prosesser som er mindre farlige.

2. Reduser eksponeringen ved tekniske tiltak (ventilasjon, innkapsling/lukking av prosesser).

3. Legg opp og organiser arbeidet slik at færrest mulig blir eksponert.

4. Som en siste utvei: Bruk personlig verneutstyr.