Innhold

Risikovurdering av kjemikalier

Tenkende mann på et kontor. Foto.

Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte.

Med det menes:

 • Iboende egenskaper: Hvilke helsefarlige egenskaper har kjemikaliet, hvilke miljøskadelige egenskaper har kjemikaliet, er kjemikaliet brann/eksplosjonsfarlig? Informasjon om dette finnes i sikkerhetsdatabladet. Merkeetiketter på emballasjen kan også gi en indikasjon på om kjemikaliet er skadelig.
 • Bruksmengde: Blir dette kjemikaliet benyttet ofte eller sjelden? Jo oftere et kjemikalie brukes, jo større er sannsynligheten for eksponering. Et kjemikalie i daglig bruk vil medføre høyere risiko enn et kjemikalie som bare brukes to ganger i året.
 • Bruksmåte: Hvordan et stoff brukes har betydning for hvor sannsynlig eksponering er. For eksempel er det større sannsynlighet for å puste inn et skadelig stoff dersom det sprøytes i fine dråper, enn dersom det pensles på med pensel. 

I tillegg må det vurderes om det er fare for eksponering for flere kjemikalier eller stoffer samtidig. Eksponering for flere kjemikalier kan gi en samlet, forsterket effekt. 

Få kontroll på kjemikaliene

 • Kartlegg forekomst og bruk av kjemikalier i virksomheten.
 • Ha et oppdatert og tilgjengelig stoffkartotek over alle sikkerhetsdatablader (SDS) til kjemikalier dere bruker i virksomheten. Alle SDS skal være oppdatert etter 1.1.2023. Alle ansatte som håndterer kjemikalier, skal ha opplæring i bruk og farer ved bruk av kjemikaliene.
 • Samle inn informasjon dere kan bruke i vurderingen av kjemikaliene og farene ved dem.
 • Vurder graden av påvirkning (eksponering) – både av de enkelte kjemikaliene og totalvirkningen kjemikaliene utgjør samlet.

  Krav om registrering av eksponerte ansatte i eksponeringsregister. Les mer her
 • Vurder og prioriter risiko.
 • Lag en handlingsplan med ansvar og frister.
 • Gode innkjøpsrutiner for kjemikalier, som sikrer at en har kontroll.
 • Husk regelmessig oppdatering!
En prioritert liste for tiltak er:
 • 1. Erstatt farlige stoffer og prosesser med stoffer og/eller prosesser som er mindre farlige.
 • 2. Reduser eksponeringen ved tekniske tiltak (ventilasjon, innkapsling/lukking av prosesser).
 • 3. Legg opp og organiser arbeidet slik at færrest mulig blir eksponert.
 • 4. Som en siste utvei: Bruk personlig verneutstyr.