Innhold

Hvordan kan min bedrift ha nytte av å håndtere avvik?

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan bidra til:

• bedre måloppnåelse

• å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang

• å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander

• et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø

• høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap

• mer fornøyde medarbeidere

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må legges til grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten når sine mål.