Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Risikovurdering skritt for skritt

Risikovurdering er et viktig grunnlag i det systematiske HMS-arbeidet.  Her presenterer vi noen punkter som virksomheter bør ha med i en risikovurdering, sammen med lenker til relevante maler og verktøy.  Arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhets behov og forutsetninger.

Hvorfor gjennomføre risikovurdering?

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Målet er at ingen blir skadet eller syk, eller at forhold på arbeidsplassen får konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv.

Har dere klart for dere hva analysen skal ende opp i og hvordan dere skal bruke resultatet i beslutningsprosessen? Uten en klar målsetning blir ofte analysen lite fokusert og gir ikke svarene dere trenger.

Hent inn relevant informasjon om risikoforholdet dere skal vurdere. Uten relevant informasjon er det lite sannsynlig at resultatene blir gode.

Grovanalyse

Hva kan skje?

Start gjerne med et helt åpent spørsmål: ”Hva kan skje?”

Erfaringer, uhellsrapporter og hendelser fra egen virksomhet kan gi viktige innspill, så vel som tall fra den aktuelle bransjen, forsikringsselskaper mv.

Hvis antallet mulige hendelser blir veldig høyt, kan det være nyttig å utelukke de hendelsene som har lav sannsynlighet og/eller liten konsekvens allerede nå.

Se også avsnittet om avviksbehandling.

Sannsynlighet

Hvor sannsynlig er det?

Ta for dere de mest aktuelle hendelsene og forsøk å vurdere sannsynligheten for at det kan skje. Grader hver hendelse ut fra hvor sannsynlig det er at den inntrer.

Det kan være mange årsaker til at en uønsket hendelse inntreffer, f.eks. manglende vedlikehold, teknisk svikt, for dårlig opplæring mv.

 I mange tilfeller er det ikke én enkeltstående årsak, men en rekke forhold som til sammen fører til en uønsket hendelse.

Erfaringer fra egen virksomhet eller bransjen kan gi indikasjoner på graden av sannsynlighet for at noe inntreffer.

Konsekvens

Hvilke følger kan hendelsen gi?

Det er vanlig å skille mellom tre typer konsekvenser: På person, miljø og materielle verdier.

En hendelse kan ha én eller flere ulike konsekvenser.

Dere bør forsøke å se litt forbi den umiddelbare konsekvensen av en uønsket hendelse – hendelsen kan utløse en dominoeffekt av konsekvenser.

Dere må også bestemme alvorlighetsgraden for hver konsekvens.

Risiko

Vurdering av risiko

Når dere har klarlagt sannsynlighet og konsekvens for hver enkelt hendelse, har dere en oversikt over mulige uønskede hendelser gradert etter risiko.

Dere bør først prioritere å gjøre noe med de hendelsene som har høyest risiko, altså de hendelsene som både har høy sannsynlighet og stor konsekvens.

Som hovedregel anbefaler vi å først se på tiltak som kan redusere sannsynligheten, og deretter tiltak som kan redusere konsekvensen.

Det er oftest rimeligere å forebygge enn å reparere.

Tiltak - handlingsplan

Hvordan redusere risiko?

Når risiko er vurdert, må dere lage en forpliktende handlingsplan. I planen må dere spesifisere og prioritere konkrete risikoreduserende tiltak. Det skal utpekes en ansvarlig person for tiltakene, settes tidsfrister og avsettes nødvendige midler.

Tiltakene kan dreie seg om alt fra tekniske forbedringer, opplæring og øvelser, nye prosedyrer mv.

Oppfølgingen av handlingsplanen må dokumenteres.

For å opprettholde oppmerksomheten på arbeidet med å redusere risiko er det viktig at ledelsen følger opp og jevnlig etterspør status og resultater.

Husk at dere må gjenta risikovurderingen med passende mellomrom og når dere gjennomfører endringer som påvirker risikoforhold.

Arbeidet med å kartlegge og redusere risiko må være en del av den systematiske internkontrollen.