Innhold

Hvem skal ha melding om personskader?

Alvorlige arbeidsulykker skal alltid meldes til Arbeidstilsynet og politiet. Ved personskader må man melde fra til NAV og til forsikringsselskapet for at skaden skal registreres som yrkesskade. Det er også viktig at alle uønskede hendelser registreres i bedriftens eget avvikssystem for å kunne lære av hendelsen og iverksette tiltak som hindrer lignende ulykker.