Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sikkerhetskultur

Refleksjon av heisekran i glassvinduer.

Sikkerhetskultur henger sammen med organisasjonskultur, og kan være vanskelig å skille. Vi kan si at sikkerhetskultur handler om den delen av organisasjonskulturen som retter seg mot sikkerheten. Det er organisasjonens evne til å styre sikkerhet.

Bedriftskultur:

"The way we do things around here"

Organisasjonskultur er som en "kraft-energi" som ligger i organisasjonen og blir ofte definert som årsak til hvorfor "ting er som de er". Hva organisasjonskultur egentlig er, og hvilken betydning den har, er derimot ofte ikke helt klart.

Organisasjonskultur er et dynamisk fenomen som omgir oss hele tiden. Det skapes gjennom interaksjon mellom menneskene i en gruppe, men kan påvirkes gjennom ledelse. En av de mest kjente kulturforskerne Edgar Schein mener at en av de viktigste lederfunksjonene er å skape og administrere organisasjonskultur, og hvis nødvendig, ødelegge den. Han påstår at kultur og ledelse er to sider av samme sak, og at ingen av dem kan forstås isolert .

I de fleste organisasjoner eksisterer det ikke kun en ensartet sikkerhetskultur. Bedrifter har som regel flere subkulturer som eksisterer i ulike grupper i en og samme organisasjon. Sikkerhetskulturen i de ulike gruppene vil kunne være forskjellig, noe som bl.a. kan har med påvirkning fra leder og oppfatninger fra medlemmene å gjøre. Ledere har derfor en viktig rolle, ikke bare for å oppnå organisasjonens vedtatte mål og effektivitet, men også knyttet til sikkerheten på arbeidsplassen. 

Viktige områder innen sikkerhetskultur:

 • Ledelse:
  Bevisste leder har en positiv påvirkning på ansattes sikkerhetsatferd. Hvordan leder prioriterer og engasjerer seg, samt deres kompetansenivå på sikkerhet, har betydning for ansattes sikkerhet. Sikkerhetsarbeidet må starte på toppen av organisasjonen. Organisasjoners prioriteringer blir i stor grad kommunisert gjennom ledere.
   
 • Rettferdighetskultur/"Just Culture":
  Hvordan en organisasjon håndterer skyld og straff er sentralt i sikkerhetskulturen. De fleste avvik eller feil i en organisasjon er utilsiktet. En rettferdig håndtering av ulykker og nestenulykker fra en leder har derfor betydning for innrapportering av avvik. Grensen mellom akseptabel og uakseptabel atferd bør være tydelig formidlet og forstått ut i organisasjonen. Her er tillit en viktig faktor, fordi ansatte vil ikke erkjenne sine "tabber" hvis det kan føre til ubehagelige represalier. Men, det skal påpekes at spesielle utrygge handlinger av f.eks. uakseptabel oppførsel, rusmisbruk eller andre tilsiktede avvik fortjener alvorlige sanksjoner. Poenget er at dette må være kjent for alle.

 • Læring:
  Innrapportering av avvik er viktig i bedriftens sikkerhetsarbeid og de kontinuerlige forbedringsprosessene. God sikkerhetskultur handler om organisasjonens vilje til å utvikle seg og lære av feil, hendelser og ulykker. Kontinuerlig forbedring kan derfor bety at de underliggende policyene og målene for det man gjør utforskes og endres. Det er viktig å stille spørsmål om årsaker til det som oppleves (og potensielt kan oppleves) som feil, og hva som skal til for å hindre at det oppstår igjen.
   
 • Kontinuerlig utvikling.
  Organisasjoner er i kontinuerlig utvikling og blir hele tiden påvirket av eksterne og interne faktorer. Arbeidet med sikkerhetskultur er derfor ikke en engangshendelse, det er et kontinuerlig arbeid som aldri tar slutt.

Høy sikkerhetskultur kan øke konkuranseevne for organisasjonen, og bedre økonomiske og finansielle resultater. Men, det tar tid og det krever aktivt arbeid fra både leder og toppledelsen å endre sikkerhetskulturen i en gruppe eller i en bedrift. Det er viktig at ledere er klar over hva kultur er og hvilken potensiell "energi" som ligger i kultur.