Innhold

Arbeidstilsynet kontrollerer smittevern ved alle tilsyn

Tegning av to personer forran tavle

Arbeidstilsynet vil i tiden fremover kontrollere smittevern ved alle tilsyn.

Koronasmitten har økt betydelig de siste månedene og Arbeids- og sosialdepartementet har i denne forbindelse gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å bidra til å begrense smittespredningen i Norge.

Smittevern – en del av alle tilsyn

I tiden framover skal Arbeidstilsynet kontrollere smittevern ved alle tilsyn. Tilsynene gjennomføres enten gjennom fysiske møter, videomøter, eller per brev. Arbeidstilsynet vil kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og at bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Arbeidstilsynet vil også kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet, at de kjenner de tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte i virksomheten, og at de har fått informasjonen på et språk de forstår.


Arbeidstilsynet prioriterer virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte

Arbeidstilsynet vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr arbeidstakerne innkvartering. Her kontrollerer Arbeidstilsynet rutiner ved bruk av fellesrom, krav til enkeltrom og oppfølging av karanteneregler.  

Viktige momenter for prioritering av tilsyn er:

  • bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • sesongarbeid
  • innkvarteringsmuligheter
  • hyppig kundekontakt
Arbeidstilsynet gir korte frister og strenge reaksjoner

Arbeidstilsynet varsler at de vil reagere strengt mot virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens forsvarlighetskrav og regelverket om smittevern.  

Ved brudd må virksomhetene regne med korte frister når Arbeidstilsynet varsler og vedtar pålegg, at Arbeidstilsynet raskere tar i bruk pressmidler som tvangsmulkt og stans av virksomheten, og at Arbeidstilsynet faktisk stanser arbeidet når de avdekker overhengende fare fordi virksomheten ikke har iverksatt tiltak for å hindre smittespredning.


Arbeidstilsynet vil veilede om smittevern

Arbeidstilsynet har etablert et samarbeid med helsemyndighetene for å sikre at informasjonen myndighetene går ut med til arbeidsgivere og arbeidstakere er enhetlig og samordnet. 

Arbeidstilsynet har også satt i gang målrettede kommunikasjonstiltak for å sørge for at utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere får informasjon om smittevern og karantene gjennom flere kanaler og på ulike språk.