Innhold

Har arbeidstaker rett på lønn eller sykepenger når vedkommende ikke stiller på arbeid grunnet innreiseforbud?

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for enkelte arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

Lønn

Dersom arbeidstakeren ikke kan stille på arbeid og levere arbeidsytelsen, og fjernarbeid ikke er mulig, har vedkommende ikke krav på lønn.

I en situasjon der innreiserestriksjonene hindrer arbeidstakerne i å stille på arbeid, og arbeidstaker ikke har rett til andre ytelser fra Nav, oppfordrer NHO til å se på løsninger i form av ferieavvikling, avspasering, permisjoner eller lignende.

Innreiserestriksjoner vil være lovlig fravær i arbeidsforholdet.


Sykepenger

Arbeidstakers rett til sykepenger forutsetter i utgangspunktet arbeidsuførhet. Smitte eller antatt smitte av koronavirus samt myndighetspålagt karantene kan likevel gi rett til sykepenger. 


Kompensasjonsordning

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

Arbeidstakers rett til slik kompensasjon forutsetter:

 • Innreiserestriksjon: Arbeidstaker har vært borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av covid-19-pandemien.
 • Tilknytning: Arbeidstaker er medlem av folketrygden.
 • Inntektstap: Fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.
  • Arbeidstaker kan ikke motta andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode, som f.eks. dagpenger under permittering. Hvis arbeidstaker f.eks. får graderte sykepenger, skal det kun gis kompensasjon for den delen den ansatte skulle vært på jobb.
 • Ansettelsesforhold: Arbeidstaker har vært ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
  • Arbeidstakere som har avsluttet et arbeidsforhold har rett til kompensasjon i perioden fra 29. januar 2021 og frem til arbeidsforholdet ble avsluttet.
 • Opptjeningstid: Arbeidstaker har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra Nav i fire uker før den datoen det søkes om kompensasjon fra.
 • Ferie: Arbeidstaker kan ikke avvikle lovbestemt ferie i perioden.
  • Dersom avviklet eller planlagt ferie omgjøres i samråd med arbeidsgiveren, kan det utbetales kompensasjon.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd kan nektes kompensasjon. Innreiserestriksjoner etter reise til eget bosted i hjemlandet gir rett til kompensasjon hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.

Kompensasjonens størrelse

Arbeidstaker har rett til en kompensasjon tilsvarende 70 % av sykepengegrunnlaget opptil 6G.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 339 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Beregningen av månedsinntekten skal ta utgangspunkt i oktober, november og desember 2020 for alle søknader i denne kompensasjonsordningen.

Forskuttering og refusjon

Arbeidsgiver er forpliktet til å forskuttere beløpet, og kan kreve refusjon fra Nav. Refusjonskrav kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram. Arbeidsgiver skal bekrefte at vilkårene er oppfylt ved innsending av refusjonsskjemaet. 

Det gjelder ingen arbeidsgiverperiode, slik det er ved utbetaling av vanlige sykepenger.

Les mer om ordningen (nav.no). Her får du også tilgang til refusjonsskjema.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?