Innhold

Tilbud om skole/barnehage for personell med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

#205

Barn under 12 år, som har minst én foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon, kan ha krav på et tilbud når barnehager, skoler og skolefritidsordninger er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid.

Når barnehager, skoler og skolefritidsordninger er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, skal barnehage- og skoleeiere sørge for et tilbud til barn og elever under 12 år, som har minst én forelder ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19.

Liste over virksomheter og nøkkelpersonell med kritisk og viktig samfunnsfunksjon (regjeringen.no)

For å dokumentere behov for tilbud om plass for sine barn i barnehage og barneskole dersom disse er stengt eller har redusert åpnings- og oppholdstid, kan NHOs egenerklæring benyttes:

Mal for egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon 

Malen for egenerklæring er laget som en hjelp for medlemsbedrifter som selv mener at deres virksomhet inngår i regjeringens liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, eller som ivaretar støttefunksjoner som er kritisk for at personell som utfører slike funksjoner skal kunne utføre sitt arbeid.

Presisering om bruk av mal for egenerklæring

Opplysninger gitt av den enkelte bedrift i erklæringen står for bedriftens regning og risiko. NHO har ikke verifisert at bedrifter som benytter malen har kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Bruk av malen for egenerklæringen gir ingen garanti for at unntak blir innvilget, men er forhåpentlig til god hjelp både for bedrifter og myndigheter i arbeidet. Hvert tilfelle behandles enkeltvis av myndighetene og underlegges en skjønnsmessig vurdering.