Innhold

Særlig om smitteverntiltak og bruk av hjemmekontor i Oslo

Ung mann sittende forran laptop ved kjøkkenbordet

"Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig."

Oslo er i en særsituasjon på grunn av befolkningstetthet, tetthet av kontorbedrifter og press på kollektivtrafikken. Storbyregionen Oslo har ca 1,5 millioner innbyggere, og smittehåndteringen i Oslo kommune har betydning for befolkningen også i de omkringliggende kommunene. Vi vil her belyse hva som gjelder for virksomheter i Oslo.

Oslo kommune har en egen forskrift om forebygging av koronasmitte, som blant annet regulerer bruk av hjemmekontor, bruk av kollektivtransport mv. Flere nærliggende kommuner har egne forskrifter om forebygging av koronasmitte, noen av disse følger regelverk i Oslo, mens noen har andre regler. Vi oppforder alle til å sette seg godt inn i hva som gjelder i sin kommune. 

 Denne artikkelen oppdaters fortløpende.

Tiltak gjeldende fra mandag 9. november kl 24.00 (natt til tirsdag 10. november 2020)

 • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys
 • All fritidsaktivitet for voksne stenges
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole. Fra 17. november ble det innført rødt nivå i ungdomsskolen.
 • Barneidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys. For ungdom ble det innført forbud mot innendørsaktivitet og breddeidrett 17. november.
 • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten, også for sjåfører
 • Butikker og kjøpesentre skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
 • Tiltakene gjelder fra mandag 9. november kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene.
 • Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes.
 • I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.

Pressemelding fra Oslo kommune

Tidligere innførte tiltak som videreføres:

Følgende endringer ble innført i Oslo med virkning fra torsdag 29. oktober klokken 12

 • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) når det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand. NB: Nytt fra 10. november 2020: Butikker, kjøpesentre og liknende skal sørge for at det ikke er flere kunder i lokalet enn at de kan holde 2 meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold. (Antallsbegrensning)
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord, og stans i innslipp til utesteder klokken 22. NB: Nytt fra 10. november 2020: Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol
 • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

I tillegg videreføres disse eksisterende Oslo-tiltak:

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer. Forbudet gjelder både innendørs og utendørs.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
 • Maks 200 personer kan være til stede på utendørs arrangementer.

Les mer på Oslo kommunes nettside (oslo.kommune.no)

 Nye tiltak: Hva betyr det for deg som arbeidsgiver?

Om gjennomføring av digitale arrangementer i Oslo

Fra og med 10. november 2020 er hovedregel i Oslo kommune at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs i henhold til Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune, § 7 .

I den forbindelse får vi mange spørsmål om gjennomføring av digitale arrangementer, og hvordan dette skal forstås.

NHO er i dialog med Oslo kommune om bestemmelsen. Oslo kommune har 10. november 2020 uttalt følgende:  

"Det er altså vedtatt et forbud mot arrangementer, og konferanser, seminarer og faglige samlinger er definert som arrangementer. Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet omfattes ikke av forbudet. Forbudet gjelder uavhengig av antall til stede eller hvor gode generelle smitteverntiltak man har. 

Ofte stilte spørsmål:

Jeg ser at alle innendørs arrangementer er forbudt i 3 uker. Kan man likevel streame en konferanse?
Ja, det er tillatt med heldigitale arrangementer.

Hva menes med et heldigitalt arrangement?
Det skal til enhver tid ikke være mer enn én person på scenen. Man kan altså ikke ha en deltaker og en intervjuer på scenen samtidig.

Hva med teknikere?
Man kan ha et minimum med teknikere i rommet, som f.eks. en fotograf og lydmann. Annet crew, som f.eks. produsent og regissør, må oppholde seg i et tilstøtende rom.

Er det tillatt å streame en konsert?
Ja, det er anledning til å streame konserter, forestillinger etc. der profesjonelle aktører deltar. Her kan det være flere på scenen, men kun medvirkende aktører. Det kan ikke være publikum til stede." 

Kan arbeidsgiver avholde digitale allmøter?
NHO har 10. november 2020 spurt Oslo kommune om "f eks allmøter og lignende, hvor kolleger presenterer ulike innlegg på et webinar mv. faller utenfor forbudet ettersom Oslo kommune har uttalt at digitale arrangementer som "ledd i ordinært arbeid" faller utenfor. Oslo kommune har på dette spørsmålet svart følgende:

"Ja. Så innebærer jo grenseoppgangen mellom hva som er «ledd i ordinært arbeid» og hva som er konferanse/andre faglige samlinger en rekke gråsonetilfeller som arbeidsgivere er nærmest til å avgjøre ut ifra deres virksomhet helt konkret". 

 

Spørsmål og svar om hjemmekontor i Oslo

Hva betyr det at arbeidsgiver "skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig"?

Dette innebærer   at hjemmekontor skal være hovedregelen i Oslo. Forskriften gir imidlertid arbeidsgiver et skjønn og handlingsrom i forhold til hva som er praktisk mulig både med hensyn til  arbeidsmiljø og drift.

Eksempelvis åpner forskriften for at arbeidsgiver kan åpne for kontor for  ansatte som sliter med å jobbe fra hjemmekontor både psykisk og fysisk, f eks på grunn av psykiske utfordringer, eller situasjoner hvor det er mer krevende å være på hjemmekontor på grunn av støy, bolig med liten plass og andre krevende hjemmeforhold.

NHO understreker at det er viktig at alle arbeidsgivere er sitt ansvar bevisst, og at ethvert oppmøte på arbeidsplassen naturligvis må følge de smittevernregler som gjelder. Se også veileder om smittevern på kontorarbeidsplassen.

Arbeidsgivere bør oppfordre til gange, sykling eller andre alternativ til kollektivtransport. I den grad det skal være oppmøte på arbeidsplassen og kollektivtransport vil være nødvendig, oppfordres det til at dette legges på tidspunkt hvor det ikke er press på kollektivtrafikken.  Se også verktøy for kollektivkartlegging (Krever innlogging).

 

På hvilken måte skal arbeidsgivere kunne dokumentere at beskjed om bruk av hjemmekontor er gitt ansatte?

Plikten til å dokumentere innebærer at beskjeden om hvilke rutiner og systemer som gjelder på den enkelte arbeidsplass skal oppbevares og kunne fremvises dersom kommunen, som tilsynsmyndighet, ber om det. Det stilles ingen ytterlige formkrav til dokumentasjonen. Dersom beskjeden for eksempel er gitt ved en epost til de ansatte eller står på intranettside, er dette tilstrekkelig dokumentasjon.

Kan vi arrangere fysiske møter på kontoret?

Praksis hos den enkelte arbeidsgiver må ivareta regelverkets intensjon om mest mulig hjemmekontor.  Arbeidsgivers handlingsrom  bør ikke forstås slik at det er fritt frem for å gjennomføre avdelingsmøter som før. Det er heller ikke slik at fysiske møter kan gjennomføres ved alle anledninger hvor digitale møter anses å være krevende.

Etter en konkret vurdering vil det kunne være mulig å ha enkelte møter på arbeidsplassen.

Eksempler kan være opplæring av nyansatte, kompetanseoverføring og møter som er nødvendig for å følge opp medarbeidere, men arbeidsgiver må altså vurdere dette konkret. 

Vi understreker viktigheten av at alle arbeidsgivere og medarbeidere er sitt ansvar bevisst, og at ethvert oppmøte på arbeidsplassen naturligvis må følge de smittevernregler som gjelder.  

I den grad det skal være oppmøte på arbeidsplassen og kollektivtransport vil være nødvendig, oppfordres det til at dette legges på tidspunkt hvor det ikke er press på kollektivtrafikken.

Se også vår veileder om smittevern på kontorarbeidsplassen.


Se vårt verktøy for kollektivkartlegging (krever innlogging).

Kan arbeidsgiver ta psykososiale hensyn når det gjelder hvem som kan møte på kontoret?

Ja, byrådet i Oslo bemerker at i vurderingen av hva som er praktisk mulig "må arbeidsgiver ta hensyn til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 4. om krav til arbeidsmiljøet, vil særlig kunne gjøre seg gjeldende".  Arbeidsgiver har således et skjønn og handlingsrom i forhold til hva som er praktisk mulig også med hensyn til arbeidsmiljø (i tillegg til drift). Eksempelvis at det kan være ansatte som sliter med å jobbe fra hjemmekontor både psykisk og fysisk, på grunn av psykiske utfordringer, eller situasjoner hvor det er mer krevende å være på hjemmekontor på grunn av støy, bolig med liten plass og andre krevende hjemmeforhold.

Situasjonen stiller også ekstra krav til oppfølging fra ledere, og vi oppfordrer til å legge til rette for hyppig sosial kontakt via telefon, teams eller andre digitale kanaler for å forebygge sosial isolasjon når hjemmekontor er hovedregelen. Se også vår veileder for oppfølging av medarbeidere på hjemmekontor (krever innlogging).

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å bruke munnbind i arbeidstiden?

Ansatte må, på arbeidsplassen som ellers, følge nasjonale og lokale pålegg om bruk av munnbind.

Dersom det er innført tiltak som skillevegg mellom ansatte og kunder mv, er det mulig at kravet om bruk av munnbind kan fravikes, men dette må avklares konkret i henhold til det til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale pålegg.

Mange lurer på om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å bruke munnbind ut over gjeldende nasjonale og lokale pålegg:

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av virksomhetens saklige behov opp mot de ulempene dette påfører de ansatte. Vurderingsmomenter kan blant annet være:

 • type arbeid
 • risiko for smittespredning
 • grad av kontakt med andre
 • ventilasjonsmuligheter

Dersom munnbind er et egnet og hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak, vil arbeidsgivere kunne pålegge arbeidstakere bruk av munnbind på arbeidsplassen i kraft av sin styringsrett.

Arbeidsgiver bør generelt drøfte spørsmålet om pålegg om bruk av munnbind med tillitsvalgte før en beslutning tas.

Det må tas høyde for at enkelte ansatte kan ha saklige grunner, for eksempel medisinske grunner, til å be seg unntas fra dette. Arbeidsgiver bør underlegge slike særlige tilfeller en egen vurdering.

Her finnes mer informasjon og plakater om hvordan du bruker munnbind riktig.

Det er i Oslo anbefalt å ikke ha mer enn 10 sosiale kontakter pr uke. Teller kolleger med i det anbefalte tallet?

Nei, kolleger teller ikke med. Heller ikke kunder.  Anbefalingen om å ikke ha mer enn 10 sosiale kontakter pr uke gjelder i privat sammenheng.

Hvordan skal man sikre vern av sensitive opplysninger på hjemmekontor?

Her finner du tips om digital sikkerhet på hjemmekontor, blant annet om hvordan man kan sikre vern av sensitive opplysninger på hjemmekontor.

 

 

Spørsmål om testing?

Bedrifter som har spørsmål om testing, hvordan ansatte og virksomhet skal gå frem ved behov for testing mv, anbefales å kontakte Oslo Kommunes kontaktsenter, ikke koronatelefonen. Kontaktsenteret vil raskt sette virksomheten i kontakt med aktuell bydel, og man unngår unødig belastning på koronatelefonen, som er beregnet for privatpersoner.

Tilskudd

Dersom det ikke er praktisk mulig å jobbe fra hjemmekontor, kan Oslo kommunes tilskudd være aktuelt.

Bedrifter i Oslo kan motta inntil 50.000 kr i tilskudd for tiltak som legger til rette for at ansatte kan gå, løpe eller sykle til jobben.

Tilskudd til klimasmarte jobbreiser (oslo.kommune.no)
Klimatilskudd.no