Innhold

Smitte på arbeidsplassen - hva gjør du?

Hva skal man gjøre dersom det er mistanke om eller bekreftet smitte hos noen på arbeidsplassen? Her får du en skrittvis gjennomgang av hva du må gjøre og hva som er lurt å tenke på.

Korona eller bare forkjølet?

Når skal man teste seg, og når kan man komme tilbake til jobb?

Når kan man komme tilbake til jobb?

Flytskjema når skal man være hjemme og testes for covid-19

Flytskjema som viser når man skal holde seg hjemme, når man skal teste seg og når man kan gå tilbake til jobb. (FHI)

Covid-19, influensa og forkjølelse har en del lignende symptomer. 

I følge FHI er det helt i orden å komme tilbake til arbeidsplassen med restsymptomer på forkjølelse så lenge man har negativ koronatest, er feberfri og føler seg i fin form.  Typiske restsymptomer kan være lett hoste som henger i.

Har man en positiv koronatest skal man være i isolasjon og følges opp av smittevernoverlege.  Se FHIs informasjon om karantene og isolasjon. (fhi.no)

FHI har utarbeidet et flytskjema som kan være til hjelp for å vurdere når man bør holde seg hjemme og når man bør teste seg.

Mer informasjon fra FHI.

Er du i tvil om du bør testes kan du få svar på koronasjekk.no

Isolér den syke

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) er man mest smittsom rett før og rett etter symptomene starter, noe som gjelder både covid-19 og andre luftveisvirus. Det er derfor viktig å sende folk hjem umiddelbart ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse.

Personer som utvikler symptomer som kan være covid-19 på arbeidsplassen må umiddelbart holde avstand til andre, ta på munnbind og reise hjem straks.

Hva er symptomer på covid-19-sykdom?

FHI beskriver symptomer på denne måten:

"De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpusthet."

Du kan lese mer om symptomer hos FHI

Hjemreise bør skje med munnbind, og  bør ikke skje med kollektivtransport om det kan unngås.  

Arbeidsgiver bør ha noen munnbind klasse I tilgjengelig for slike hendelser.

Til den som er syk:
Den syke må informere leder/HR om hjemreise, og oppfordres til å informere leder om symptomene (ref. smittevernloven kapittel 5), hvilke områder vedkommende har oppholdt seg og som bør desinfiseres, og bidra til smittesporing.

Den syke bør snarest kontakte sin fastlege, koronatelefon eller kommune for å gjennomføre testing. Informasjon om hvor man kan teste seg finnes på kommunens nettsider.

Personer som har vært i umiddelbar nærhet  (nærkontakt) med den syke, bør også isoleres og sendes hjem til eventuell smitte er avklart.

Vår brosjyre om smittevern med instruks ved symptomer kan også lastes ned og deles ut til ansatte.

Kontakt smittevernoverlege i kommunen

Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for smittesporing og råd om tiltak ved smittetilfeller. Det varierer fra kommune til kommune om det er kommuneoverlege, smittevernoverlege eller egne smittevernkontorer som ivaretar dette. I det følgende benytter vi begrepet "kommunens smitteverntjeneste" eller "smitteverntjenesten" om denne funksjonen.

Dersom det oppdages smittetilfeller i bedriften, må kommunens smitteverntjeneste kontaktes for å få råd om håndtering og smittesporing.

Det er kommunens smitteverntjeneste som har det formelle ansvaret for smittesporingen, og for å varsle virksomheten dersom det er påvist smittetilfeller som kan ha vært i bedriften, enten det gjelder ansatte, kunder eller andre besøkende.

Virksomheten må samarbeide om smittesporing og tiltak, og kan kontakte smitteverntjenesten ved spørsmål relatert til smitte, oppfølging og testing av ansatte.

Vi anbefaler ikke at man ringer koronatelefoner eller andre typer telefontjenester som er satt opp for å gi svar til privatpersoner, men at bedriften tar kontakt med kommunens smitteverntjeneste direkte. Kontaktinformasjon finnes på din kommunes hjemmesider. Ta eventuelt kontakt med kommunens sentralbord direkte for videre henvisning.

Registrering av besøkende

For å forebygge smittespredning, kan bedriften bli bedt om å gi opplysninger til smitteverntjenesten om hvem som har vært i bedriftens lokaler.

I noen tilfeller kan bedriften ha plikt til å innhente slike opplysninger, i andre tilfeller kan det være en anbefaling fra myndighetene.

Hvis bedriften er pålagt å ha systemer for registrering og/eller hente inn opplysninger om hvem som har vært i bedriftens lokaler, for eksempel i kommunale forskrifter, må bedriften gjøre seg kjent med de reglene som gjelder. 

Det er i alle tilfeller viktig at bedriften har et bevisst forhold til personvernregelverket ved behandling av personopplysninger.

Her finner du råd til bedrifter som registrerer besøkende, samt forslag til skjema for registrering.  

Informasjon til ansatte og kunder

Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt. For arbeidsgiver er det derfor viktig å finne en riktig balansegang mellom en nødvendig informasjonsflyt på arbeidsplassen og hensynet til den enkelte ansattes personvern.

Vi skiller her mellom nødvendig informasjon til nærkontakter som bør i karantene, og andre som kan ha interesse av informasjon om smittetilfeller eller forklaring på hvorfor ansatte ikke er på jobb.

For de ansatte som defineres som nærkontakter, er det kommunens smitteverntjeneste som har ansvar for informasjon og oppfølging. Du bør likevel snares mulig sørge for at de ansatte som er kjente nærkontakter (i samme kohort, arbeidsplass nærmere enn 2 meter osv.), blir informert om situasjonen og karantenereglene. 

Informasjon internt i bedriften

En arbeidsgiver vil, dersom det anses nødvendig for å sikre øvrige ansattes helse og sikkerhet, kunne dele informasjon internt i bedriften om at en enkelt ansatt er koronasmittet. I et slikt tilfelle bør arbeidsgiver opptre så skånsomt som mulig overfor den smittede ansatte.Arbeidsgiver bør også vurdere om det er behov for å navngi den smittede, og behovet for å informere bredt eller snevert i bedriften. Det bør ikke gis mer informasjon enn det som er strengt nødvendig for å ivareta arbeidsmiljøet for øvrige ansatte og å hindre videre smitte.

Informasjonsdeling med utenforstående

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke dele informasjon om at en ansatt er koronasmittet med utenforstående. Dette kan være kunder, leverandører, samarbeidspartnere osv. Dersom det er utenforstående som kan vurderes som nærkontakt av den smittede, vil kommunens smitteverntjeneste ivareta varsling av disse.

Bedriften bør ellers nøye seg med å opplyse at den ansatte er fraværende og eventuelt kan kontaktes på e-post, telefon e.l

Les mer om infromasjonsdeling internt og eksternt i forbindelse med korona

Rengjøring

Alle områder hvor en smittet har oppholdt seg må rengjøres før lokalene kan tas i bruk igjen. Dette inkluderer alle fellesarealer, inn- og utganger mv., hvor den smittede kan ha oppholdt seg de siste 48 timer før symptomer oppsto.

I følge Folkehelseinstituttet, FHI,  er det ikke nødvendig med omfattende desinfeksjon, men tilstrekkelig med vanlige rengjøringsmetoder på alle områder en smittet har vært i kontakt med.

Oppfølging av berørte, sykepenger eller hjemmekontor?

Ansatte som er i karantene eller har blitt syke kan ha behov for ekstra oppfølging fra arbeidsgiver.

Dersom man må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, kan man ha rett til sykepenger. Dersom den ansatte har mulighet for å jobbe hjemmefra og er frisk nok til det, er det ikke nødvendig med sykemelding for karanteneperioden. 

Dersom hjemmearbeid ikke er mulig, kan man altså ha rett på sykepenger.  Fraværet håndteres da på ordinær i henhold til bedriftens rutiner, men med en bekreftelse på at fraværet er koronarelatert. For koronarelatert fravær er arbeidsgiverperioden 3 dager, mot 16 dager for andre typer sykefravær. Les mer om egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona her.

For noen kan det være krevende å være i karantene eller isolasjon, og som arbeidsgiver bør man søke å ha jevnlig kontakt med de berørte. Avtale gjerne med den ansatte hvor hyppig kontakt de ønsker. Ved hjemmearbeid er det også viktig å følge opp arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Se også veileder om oppfølging av sykmeldte og veileder for oppfølging av ansatte på hjemmekontor.

Forebyggende tiltak

De viktigste forebyggende tiltak for å hindre at smitte oppstår er å følge myndighetenes råd til enhver tid.

Det innebærer å legge til rette for:

  • holde tilstrekkelig avstand
  • ha gode renholdsrutiner
  • ha god hånd- og hostehygiene
  • holde seg hjemme dersom en er syk 

God informasjon til ansatte og besøkende om gjeldende rutiner er også viktig forebyggende arbeid. På denne siden kan du laste ned plakater og informasjonsmateriell som kan benyttes.

For å redusere konsekvensene dersom det oppstår smittetilfeller på arbeidsplassen, er det flere ting man kan gjøre:

Det viktigste er å redusere antallet som blir smittet, men for mange virksomheter er det også viktig å redusere antall personer som eventuelt må i karantene.

Anbefalt avstand

Myndighetene anbefaler å holde én meters avstand.

Merk at enkelte kommuner kan ha andre og strengere reguleringer. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som gjelder i din kommune i tillegg.

Få en oversikt over kommunale reguleringer her.

De generelle smittevernrådene med tilstrekkelig avstand (se faktaboks) er ment å redusere risiko for smitte og har betydning for hvem som må i karantene. For mange virksomheter er det ikke mulig å overholde tilstrekkelig avstand, og arbeidsgiver kan da for eksempel dele opp i mindre grupper/kohorter for å redusere antall mulige nærkontakter.

Hvilke personer som blir fordelt i hvilken gruppe er også viktig å tenke over. Momenter her kan være om bedriften tåler at hele gruppen er i karantene samtidig, eller om man bør sette sammen gruppene på en annen måte.

Mer om smitteverntiltak på arbeidsplassen i vår veileder for gjenåpning av kontor