Innhold

Hva sier arbeidsmiljøloven om kompetanseutvikling

To kvinner og en mann snakker sammen på et kontor foran en datamaskin.

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om opplæring og kompetanseutvikling

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som setter krav til opplæring og kompetanseutvikling.

Arbeidsmiljøloven (AML) forutsetter at den enkelte gis mulighet til både faglig og personlig utvikling i sitt arbeid. Videre skal det gis tilstrekkelig med informasjon og opplæring slik at arbeidstakeren er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører personens arbeidssituasjon. Bestemmelsene skal påse at de ansatte skal kunne mestre utfordringer som følger av for eksempel innføring av ny teknologi eller nye systemer for databehandling.

I omstillingsprosesser som medfører endringer av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for nødvendig informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen regulerer også retten til utdanningspermisjon for ansatte som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt minst to år i bedriften. 

Arbeidsmiljølovens § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling:

(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal
a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid,
b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger,
c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,
d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver,
e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.

(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.