Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva sier Hovedavtalen om kompetanseheving

Forsiden av Hovedavtalen mellom LO og NHO

Hovedavtalen mellom LO og NHO har bestemmelser om kompetanseutvikling.

Hovedavtalen mellom LO-NHO har bestemmelser om kompetanseutvikling. Hovedavtalen mellom YS-NHO har likelydende bestemmelser.

Ulike kompetansebestemmelser i ulike tariffavtaler

Andre hovedavtaler med frittstående forbund kan også ha bestemmelser om kompetanse. I denne fremstillingen omtales kun bestemmelsene i Hovedavtalene NHO har med LO og YS.

Bestemmelsene i hovedavtalene gjelder generelt. Andre tariffavtaler, som overenskomster og særavtaler, kan være mer detaljerte og gå lenger enn bestemmelsene i hovedavtalene.  Undersøk derfor om din bedrift er bundet av en tariffavtale som har bestemmelser om kompetanse, og i hvilken grad disse sier noe annet eller mer enn det som omtales her.

Kompetanseutvikling

Reglene i Hovedavtalen viser at partene erkjenner betydningen av økt utdanning for den enkelte, bedriftene og samfunnet. Både etter- og videreutvikling er viktige virkemidler i utviklingen av bedriftens konkuranseevne. Utviklingen av kompetanse må bygge på bedriftens nåværende og fremtidige behov. Bedriften og den enkelte må sammen ta ansvar for utviklingen av denne kompetansen.

Den enkelte bedrift må legge frem sine mål for fremtidig utvikling som grunnlag for kartlegging av behov for kompetanse. Avtalen viser til at det er bedriftens ansvar i samarbeid med de ansatte å foreta kompetansekartlegging og initiere eventuelle tiltak. Der det er gap mellom bedriftens fremtidige behov og nåværende kompetanse, forutsettes dette dekket med aktuelle opplæringstiltak eler andre virkemidler. Partene viser også til at kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar, og at både bedriften og de ansatte har ansvar for at et eventuelt kompetansegap blir dekket på en tilfredsstillende måte (§ 18-3 (2)). Kostnadene til slik etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar. 

Kompetanseheving utover bedriftens behov, enten ved utdanning til annet fagområde eller innenfor samme fagområde, er det ikke krav om at den enkelte bedrift skal dekke.

Det blir opp til den enkelte bedrift å bestemme ut fra styringsretten om den vil dekke slik kompetanseutvikling. 

Dokumentasjon av realkompetanse

Når det gjelder dokumentasjon av realkompetanse, pekes det på at det er viktig at bedriften har et system for dokumentasjon av den enkeltes erfaring, kurs og praksis relatert til arbeidsforholdet (§ 18-4).

Retten til utdanningspermisjon er regulert i arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

Bestemmelsene om kompetanseutvikling i Hovedavtalen mellom LO-NHO:

Kap. XVIII Kompetanseutvikling

§ 18-1 Innledning
Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge erkjenner den store betydning øket utdanning har for den enkelte, bedriftens utvikling og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdanning, yrkesutdanning, voksenopplæring, etterutdanning og omskolering.

Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, samt at bedriftene legger stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte, ved eksterne eller interne tilbud.

§ 18-2 Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning er et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av bedriftens konkurranseevne. I alle ledd i verdikjeden er aktuell kompetanse en forutsetning for at bedriften skal kunne ta imot og nyttiggjøre seg ny viten.

Utviklingen av kompetanse gjennom etter- og videreutdanning må bygge på bedriftens nåværende og fremtidige behov. Dette må ta utgangspunkt i de mål bedriften har for sin virksomhet.

Med etterutdanning menes vedlikehold av kompetanse innenfor nåværende stilling, mens videreutdanning omfatter kvalifisering for nye og mer kvalifiserte oppgaver i bedriften.

Både bedriften og den enkelte medarbeider har interesse for så vel etterutdanning som videreutdanning, og må derfor ta ansvar for utviklingen av slik kompetanse.

§ 18-3 Tiltak/virkemidler
Den enkelte bedrift skal legge frem sine mål for fremtidig utvikling som grunnlag for kartlegging av behov for kompetanse. Det er bedriftens ansvar, i samarbeid med de ansatte, å foreta kartleggingen og initiere eventuelle tiltak. Kartleggingen oppdateres vanligvis en gang pr. år. Der hvor det er gap mellom bedriftens nåværende kompetanse og fremtidige behov, forutsettes dette dekket med aktuelle opplæringstiltak eller med andre virkemidler.

Kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar. Bedriften og de ansatte har alle ansvar for at et eventuelt kompetansegap blir tilfredsstillende dekket.

§ 18-4 Dokumentasjon av realkompetanse
Det er viktig at bedriften har et system for dokumentasjon av den enkeltes erfaring, kurs og praksis relatert til arbeidsforholdet.

Gå til Hovedavtalen