Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Trekk i lønn og feriepenger

En ung og en eldre kollega snakker sammen

I hvilken grad kan arbeidsgiver trekke arbeidstaker i lønn ved feilutbetalinger eller ved andre forhold? Denne artikkelen gir deg svar. Illustrasjonsfoto: iStock.

Arbeidsgiver og arbeidstakers adgang til å avtale trekk i lønn er sterkt begrenset i arbeidsmiljøloven § 14-15. Hovedregelen er at ensidige trekk i arbeidstakers lønn er lovstridig for andre grunnlag enn dem som er angitt i unntaksregler oppramset i lovbestemmelsen. Det betyr at det ikke er adgang til å motregne (avregne) arbeidsgivers krav i arbeidstakers lønnskrav med mindre det aktuelle trekket har grunnlag i en av unntaksreglene. 

Unntaksadgangen til trekk i lønn og feriepenger er listet opp i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3)

 • Lovbestemmelse: Trekk kan foretas når det er fastsatt i en lovbestemmelse, som f.eks. skattetrekk. 
 • Tjenestepensjon: Trekk kan foretas for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger. 
 • Avtale: Trekk kan foretas når det forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.  
 • FagforeningstrekkTrekk kan foretas når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, avgift til opplysnings- og utviklingsfond eller til lavtlønnsfond. 
 • Erstatning: Trekk kan foretas når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og: 
  • arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, 
  • erstatningen er fastslått ved dom, eller 
  • arbeidstaker fratrer sin stilling – rettsstridig – uten å overholde oppsigelsesfristen
 • Arbeidsnedleggelse eller arbeidstegning: Trekk kan foretas når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden. Eksempler på dette er streik og lockout.  

Trekk i lønn ved avtale 

Av størst betydning er regelen om at arbeidsgiver kan gjøre trekk i trekk i lønn «når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Bestemmelsen kunne tilsi at arbeidsgiver og arbeidstaker ved inngåelsen av arbeidsavtalen står fritt til å avtale på forhånd hvilke krav arbeidsgiver ensidig kan motregne (avregne) i lønn og feriepenger, så lenge det er avtalt skriftlig på forhånd (i ansettelsesavtalen). Bestemmelsen kan likevel ikke tas på ordet. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"