Innhold

Bedriftens lønnspolitikk

Veiarbeid i en bygate. Foto.
Alle bedrifter har en lønnspolitikk, enten som følge av bevisste valg eller på grunn av en etablert praksis.

Et samarbeid mellom bedriftens ledelse og medarbeidere som munner ut i en skriftlig lønnspolitikk, gir anledning til å avklare hva som skal vektlegges når lønnsnivå og lønnsutvikling skal fastsettes. Dette bør være tydelig kommunisert.

Lønnspolitikken bør ta utgangspunkt i bedriftens viktigste utfordringer og suksessfaktorer, og gi svar på hvordan bedriften ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Prosessene knyttet til lønnsfastsettelse bør bidra til at bedriftens mål og strategier nås. Lønnspolitikken kan gi svar på følgende spørsmål:

  • Skal lønnsfastsettelse knyttes opp mot bedriftens verdier og visjon?
  • Hva består den totale kompensasjonspakken av?
    •  Lønn, bonus, forsikringsordninger osv.
  • Hva er det viktigste grunnlaget for lønnsforskjeller; ansiennitet, ansvar, dyktighet, oppnådde resultater eller andre forhold?

Noen velger også å beskrive rollefordelingen når det gjelder lønnsfastsettelsen.

  • Er det slik at nærmeste leder skal fastsette lønn for sine medarbeidere, eller kun gi en innstilling?
  • Skal leders leder eller HR også ha en aktiv rolle i lønnsfastsettelsen?