Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Den faste tvistenemnd LO-NHO

Ta hverandre i hånden

Når det oppstår uenighet på en bedrift om hvilken tariffavtale som skal brukes, eller om endrede forhold gjør at gjeldende tariffavtale ikke er riktig, kan spørsmålet behandles av Den faste tvistenemnd, jf. HA § 3-10.

Det er en forutsetning for at nemnda skal behandle saken at uenigheten er forsøkt løst mellom hovedorganisasjonene uten at det er funnet en løsning.  Den faste tvistenemd består av tre personer som sitter i hele hovedavtaleperioden.  LO og NHO oppnevner hvert sitt medlem, og i tillegg blir partene enige oppnevnelse av en uavhengig oppmann.  Tvistenemnda behandler mellom fem og ti saker årlig.

LO eller et annet forbund kan i avtaleperioden kreve tariffavtale i bedrift som ikke tidligere har vært bundet av en avtale. Vilkårene for å kreve tariffavtale gjennomført er regulert i Hovedavtalen. Bedriften må være medlem av NHO, og det må normalt være organiserte arbeidstakere på bedriften. Vanligvis må 10% av de ansatte innen  tariffområdet på bedriften være tilknyttet et forbund.

Hvis partene ikke kan bli enige om hvilken avtale som skal gjelde er det Den faste tvistenemnd som tar den endelige avgjørelsen.

I LO/NHO- området er det bedriftens art som avgjør hvilken av de eksisterende avtalene mellom LO og NHO som skal gjelde. Ved vurderingen av bedriftens art vil nemnda legge vekt på drift og arbeidsforhold og til arten og utførelsen av arbeidet. Bedriftens betegnelse er ikke avgjørende. Nemnda skal ta sikte på å innføre den tariffavtale som produksjons- og bransjemessig er naturlig for bedriften. Hvis nemnda ikke finner en egnet avtale kan den konkludere med at det er tarifftomt rom. Det betyr at partene må bli enige om en ny avtale eller utvide omfanget av en eksisterende.