Innhold

Tvistebehandling

I bedrifter som er bundet av tariffavtale, løses uenighet om hvordan tariffavtalen skal forstås i møter mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse. Hvis de lokale partene ikke blir enige, behandles uenigheten av organisasjonene. Arbeidsretten er siste instans.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Slik skriver du tvisteprotokoll

Fra forhandlingsmøtene skal det settes opp protokoll. Organisasjonsmessig tvisteprotokoll er nødvendig for å kunne få en tvist innbrakt for Arbeidsretten, se arbeidstvistloven § 18 nr. 2.

Lokal uenighet og tvistemøter

Bestemmelsen i Hovedavtalen § 2-3 (LO-NHO) inneholder regler om partenes forhandlingsrett og forhandlingsplikt. Lokal uenighet om hvordan en tariffavtale er å forstå, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte.

Arbeidsretten

Arbeidsrettens virksomhet reguleres i dag av arbeidstvistloven. Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Den faste tvistenemnd LO-NHO

Når det oppstår uenighet på en bedrift om hvilken tariffavtale som skal brukes, eller om endrede forhold gjør at gjeldende tariffavtale ikke er riktig, kan spørsmålet behandles av Den faste tvistenemnd, jf. HA § 3-10.