Innhold

Dette er folketrygdens uføretrygd

Penger. Foto.

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Den nye uføretrygden i folketrygden har erstattet det som tidligere het uførepensjon.

Vilkårene for å ha rett til uføretrygd er:

  • Man må være mellom 18 og 67 år.
  • Man må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før man ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 % på grunn av sykdom og/eller skade.

Hvis man mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) når man søker om uføretrygd er det nok at inntektsevnen er nedsatt med 40 prosent.

Ytelsens størrelse

Uføretrygden beregnes som 66 prosent av gjennomsnittsinntekten (maksimalt 6 G) vedkommende hadde i de tre beste av de fem siste årene før vedkommende ble syk.

Dersom man ikke har full trygdetid på 40 år, justeres uføretrygden for dette.

Det gis minsteytelser på 2,28 G for gifte/samboere og 2,48 G for enslige. I tillegg kan man få barnetillegg og gjenlevendetillegg.

Arbeid ved siden av uføretrygd

Et av de grunnleggende hensynene bak endringen av uførepensjonen/uføretrygden var å gjøre det lettere å kombinere ytelsen med arbeid, samt gjøre det lettere å prøve ut arbeidsevnen.

Dette gjøres ved at den uføregraden man opprinnelig blir innvilget i utgangspunktet er fast. Derimot kan det gjøres en justering av pensjonsutbetalingene dersom man arbeider mer enn uføregraden tilsier. Man får da en endret utbetalingsgrad.

Dette skjer først når man overstiger inntektsgrensen. Inntektsgrensen per år er 0,4 G  for de som har 100 prosent uføregrad. For de som allerede hadde uførepensjon før nye regler om uføretrygd trådte i kraft, er grensen 60 000 kroner. Dette er en overgangsregel frem til 2019.

Dersom man er delvis ufør, fastsettes det ved innvilgelse av ytelsen en individuell inntektsgrense. Denne individuelle inntektsgrensen utgjør det som i folketrygdloven kalles "inntekt etter uførhet". Dette er den inntekten den uføre forutsettes å kunne skaffe seg ved å utnytte sin restinntektsevne.

Uføretrygd skattlegges som lønnsinntekt.

Ytterligere informasjon om uføretrygd finner du hos NAV.