Innhold

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter lov om yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring som omfatter både yrkesskade- og yrkessykdom. Forsikringen dekker skader og sykdommer som arbeidstaker påføres i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden.

Dette gjelder også skade og sykdom som er likestilt med yrkesskade i henhold til folketrygdloven § 13-4.

Andre skader og sykdommer, dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, er også omfattet.

Forsikringen skal dekke følgende utgifter og økonomiske tap:

  • påførte utgifter
  • påført inntektstap
  • tap i framtidige erverv
  • framtidige utgifter
  • ménerstatning ved varig og betydelig skade av medisinsk art

Ved dødsfall kan etterlatte, som avdøde helt eller delvis forsørget, også ha rett til erstatning for forsørgertap.

Yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter stiller klare kriterier for dekning og erstatningsgrenser. 

I tillegg til den lovpålagte dekningen kan bedriften velge å kjøpe dekning for direkte reise til og fra arbeid.

Hvem er dekket

Alle arbeidstakere, også midlertidig ansatte og deltidsansatte, hos arbeidsgivere i Norge skal være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) behandler erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere ved yrkessykdom eller yrkesulykke dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring.

Premieberegning

Den forsikringspremien som bedriftene betaler skal gjenspeile den aktuelle risikoen. Premien kan derfor variere fra en bedrift til en annen, for eksempel avhengig av hvilken type arbeid som utføres, og graden av gjennomførte HMS-tiltak (helse-, miljø- og sikkerhet).

Premien inkluderer også refusjonssats for trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdommer til staten.

Spørsmål og svar om yrkesskadeforsikring

Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved arbeid på hjemmekontor?

Dersom det er avtalt at den ansatte skal ha arbeidssted hjemme vil yrkesskadeforsikringen også gjelde her dersom det oppstår yrkesskader i forbindelse med arbeid.

Gjelder yrkesskadeforsikringen for ansatte som er permitterte?

Yrkesskadeforsikringen dekker kun skader og sykdommer som arbeidstaker påføres i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden.

Kan bedriften redusere antall årsverk som ligger til grunn for yrkesskadepremien?

Yrkesskadepremien skal gjenspeile antall årsverk bedriften har i løpet av et år. Dersom antall årsverk reduseres under koronakrisen, kan det bety at premien kan justeres.

Det kan være ulik praktisering rundt disse forholdene, og bedrifter bør kontakte sitt forsikringsselskap.