Innhold

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter lov om yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring som omfatter både yrkesskade- og yrkessykdom. Forsikringen dekker skader og sykdommer som arbeidstaker påføres i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden.

Dette gjelder også skade og sykdom som er likestilt med yrkesskade i henhold til folketrygdloven § 13-4.

Andre skader og sykdommer, dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, er også omfattet.

Forsikringen skal dekke følgende utgifter og økonomiske tap:

  • påførte utgifter
  • påført inntektstap
  • tap i framtidige erverv
  • framtidige utgifter
  • ménerstatning ved varig og betydelig skade av medisinsk art

Ved dødsfall kan etterlatte, som avdøde helt eller delvis forsørget, også ha rett til erstatning for forsørgertap.

Yrkesskadeforsikringsloven med forskrifter stiller klare kriterier for dekning og erstatningsgrenser. 

I tillegg til den lovpålagte dekningen kan bedriften velge å kjøpe dekning for direkte reise til og fra arbeid.

Hvem er dekket

Alle arbeidstakere, også midlertidig ansatte og deltidsansatte, hos arbeidsgivere i Norge skal være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) behandler erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere ved yrkessykdom eller yrkesulykke dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring.

Premieberegning

Den forsikringspremien som bedriftene betaler skal gjenspeile den aktuelle risikoen. Premien kan derfor variere fra en bedrift til en annen, for eksempel avhengig av hvilken type arbeid som utføres, og graden av gjennomførte HMS-tiltak (helse-, miljø- og sikkerhet).

Premien inkluderer også refusjonssats for trygdeutgifter ved yrkesskade og yrkessykdommer til staten.

Spørsmål og svar om yrkesskadeforsikring

Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved arbeid på hjemmekontor?

Dersom det er avtalt at den ansatte skal ha arbeidssted hjemme vil yrkesskadeforsikringen også gjelde her dersom det oppstår yrkesskader i forbindelse med arbeid.

I forbindelse med koronakrisen har regjeringen gjort det klart at ansatte på hjemmekontor skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. De skriver videre i pressemelding av 7. april 2020  (regjeringen.no) at ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

Kan korona (covid-19) godkjennes som yrkessykdom?

Ja, under visse betingelser. Regjeringen informerte 7. april 2020  (regjeringen.no) om endringer i yrkesskadereglene i folketrygden. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå blir sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Regjeringen skriver videre i sin pressemelding at de nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Gjelder yrkesskadeforsikringen for ansatte som er permitterte?

Yrkesskadeforsikringen dekker kun skader og sykdommer som arbeidstaker påføres i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden.

Kan bedriften redusere antall årsverk som ligger til grunn for yrkesskadepremien?

Yrkesskadepremien skal gjenspeile antall årsverk bedriften har i løpet av et år. Dersom antall årsverk reduseres under koronakrisen, kan det bety at premien kan justeres.

Det kan være ulik praktisering rundt disse forholdene, og bedrifter bør kontakte sitt forsikringsselskap.