Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Permittering grunnet streik

Arbeidshjelmer hengt opp på en vegg.

Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streik?

Permitteringsvarsel og drøftelsesprotokoll

 • (Streik) Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i egen bedrift

  Denne malen kan brukes for å lage en drøftelsesprotokoll ved behov for permittering grunnet streik i egen bedrift. Se veiledning i dokumentet.

 • (Streik) Betinget permitteringsvarsel ved arbeidsstans i egen bedrift

  Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.

 • (Streik) Individuelt permitteringsvarsel ved streik

  Dette permitteringsbrevet brukes i bedrifter som allerede har hengt opp et betinget permitteringsvarsel, og hvor 14 dagers fristen i det betingede varselet har gått ut.

 • (Streik) Protokollmal - drøftelser ved permittering grunnet streik i annen bedrift

  Denne malen kan brukes for å lage en drøftelsesprotokoll ved behov for permittering grunnet streik i annen bedrift. Se veiledning i dokumentet.

 • (Streik) Permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører

  Dette formularet benyttes når det er streik hos bedriftens kunder/leverandører og bedriften må gå til permittering

Så lenge det er rasjonelt, praktisk og økonomisk, plikter bedriften å drive videre med de gjenværende arbeidstakerne til tross for streiken. Dette er også viktig med tanke på NHOs streikeerstatning.

Det forutsettes at bedriften har forsøkt å drive videre helt eller delvis dersom man skal ha krav på erstatning. Hvis de gjenværende arbeidstakerne ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte, kan de etter Hovedavtalens § 7-1 permitteres.


Tillitsvalgte må involveres

Bedriften må konferere med de tillitsvalgte før det kan gis varsel om permittering. Det må skrives en protokoll fra møtet med de tillitsvalgte, og den enkelte medarbeider skal ha 14 dagers varsel regnet fra konferansen med de tillitsvalgte.

Ved en tariffrevisjon kan bedriften før streiken er blitt en realitet gå ut med betinget permitteringsvarsel. Det innebærer at bedriften allerede ved forhandlingsbruddet kan innkalle de tillitsvalgte for å drøfte muligheten for permittering, sette opp protokoll og orientere de ansatte. Varselet kan gis ved oppslag på bedriften. Blir streiken en realitet kan dermed permittering om nødvendig skje samtidig med at streiken starter eller like etter.

I forbindelse med permittering grunnet konflikt er arbeidsgiver ikke forpliktet til å betale lønn i arbeidsgiverperioden, forutsatt at det er gitt 14 dagers varsel.


Arbeidsstans (streik) i annen bedrift?

Leveransestopp eller lignende fra en bedrift i konflikt kan medføre at andre bedrifter ikke kan sysselsette sine arbeidstakere på en rasjonell måte. Hvis dette er tilfelle kan en bedrift som selv ikke er i konflikt benytte permittering. I et slikt tilfelle er det ikke påkrevd å gi 14 dagers permitteringsvarsel.

Så snart bedriften har rimelig oversikt over i hvilken utstrekning permittering blir nødvendig, skal det imidlertid varsles. Bortsett fra varslingsfristens lengde, gjelder de alminnelige regler for permittering. Plikten til å betale lønn i arbeids­giver­perioden gjelder ikke ved permittering som følge av arbeidskamp (streik).