Innhold

Sympatistreik

Skåler med glass.

Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.

En grunnleggende forutsetning for at sympatiaksjonen skal være rettmessig, er at den iverksettes til støtte for en lovlig streik i en annen virksomhet, en streik som iverksettes for å få opprettet tariffavtale.

Adgangen for en fagforening til å benytte sympatiaksjoner følger av ulovfestet rett, og rammes således ikke av fredsplikten. Dette er ikke omtvistet, og retten er anerkjent av arbeidsgiverne.

Det er imidlertid inntatt særskilte bestemmelser om sympatiaksjoner i hovedavtalen paragraf 3-6. Disse bestemmelsene er avtalte begrensninger i retten til sympatiaksjoner.

Drøftingsplikt

Bestemmelsen innebærer drøftingsplikt mellom LO og NHO før varsel gis. Det er videre kun LO som kan varsle sympatiaksjoner. Drøftingsplikten er viktig for å opplyse saken. NHO kan ikke nekte LO å gjennomføre aksjonen, men drøftingsmøtene medfører i enkelte tilfeller at NHO tar ut stevning for Arbeidsretten med påstand om at den varslede sympatiaksjon vil være ulovlig. LO vil da utsette eventuell iverksettelse til Arbeidsrettens avgjørelse foreligger.

Fagforeningen kan ikke ta ut NHOs medlemmer i sympatiaksjon hvis den er til støtte for et kav om en tariffavtale som gir bedre rettigheter enn den tariffavtale som er inngått mellom LO og NHO for tilsvarende bedrifter.

Betingede aksjoner

Hovedregelen er at sympatiaksjonen må være ubetinget, hvilket betyr full arbeidsnedleggelse hos de arbeidstakerne som omfattes av plassoppsigelsen. Fagforeningene har imidlertid fått anledning til å gjennomføre sympatiaksjoner i form av "boikott" i saker hvor minst halvparten av de ansatte i bedriften det kreves tariffavtale for, er organisert. Da kan det gjennomføres såkalt betinget sympatiaksjon. Det innebærer at de sympatiserende arbeidstakerne kun nedlegger den delen av sitt arbeid som er rettet inn mot bedriften hvor hovedkonflikten /streiken pågår, for eksempel ved å unnlate å levere varer eller tjenester til bedriften.

Hvis LO erklærer sympatiaksjon overfor NHOs medlemsbedrifter, plikter LO samtidig å erklære sympatiaksjon ved tilsvarende uorganiserte bedrifter.