Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sympatiaksjon

Folk med bannere

Illustrasjonsbilde: iStock.

Sympatistreik og sympatilockout er ulike former for arbeidskamp til støtte for andres arbeidskonflikt. En fellesbetegnelse på denne type arbeidskamp er sympatiaksjon. Sympatistreik er langt mer vanlig enn sympatilockout.

Formålet med en sympatistreik er å gi støtte til lovlig arbeidskamp i en annen bedrift. Den konflikten sympatiaksjonen skal støtte omtales gjerne som "hovedkonflikten". Sympatiaksjon er et lovlig unntak fra hovedregelen om fredsplikt i tariffperioden.

I denne artikkelen gjennomgår vi når det er lovlig å benytte sympatiaksjoner, og hvordan man skal gå frem når sympatiaksjonen er bestemt iverksatt.

Lovlig sympatiaksjon

En grunnleggende forutsetning for at sympatiaksjonen skal være rettmessig, er at den iverksettes til støtte for en lovlig streik i en annen virksomhet (hovedkonflikten). Dersom sympatiaksjonen i realiteten er rettet mot egne arbeids- og lønnsvilkår, vil aksjonen være i strid med fredsplikten.

Adgangen for en fagforening til å benytte sympatiaksjoner følger av ulovfestet rett, og rammes ikke av fredsplikten. Dette er ikke omtvistet, og retten er anerkjent av arbeidsgiverne.

Det er likevel inntatt særskilte bestemmelser om sympatiaksjoner i Hovedavtalen § 3-6. Disse bestemmelsene er avtalte begrensninger i retten til sympatiaksjoner.

Tilsvarende bestemmelser finnes også i Hovedavtalen mellom NHO og YS, og i andre Hovedavtaler hvor NHO er part.

Forhandlingsplikt

Det er et vilkår at hovedorganisasjonene (LO og NHO) godkjenner sympatiaksjonen. Før det gis samtykke, skal det forhandles mellom LO og NHO. For å hindre trenering, skal forhandlingsmøte være holdt innen 4 dager etter kravtidspunktet.

Forhandlingsplikten er viktig for å opplyse saken og for å klargjøre om vilkårene for den varslede sympatiaksjonen er til stede. Dersom NHO etter forhandlingsmøtet finner at vilkårene for sympatiaksjonen ikke er til stede, kan NHO ta ut stevning for Arbeidsretten med påstand om at den varslede sympatiaksjon vil være ulovlig. LO må da utsette aksjonen til Arbeidsrettens avgjørelse foreligger.

LO kan ikke iverksette sympatiaksjon i NHO-bedrifter for å kreve en tariffavtale hos en uorganisert bedrift som gir bedre rettigheter enn den tariffavtale som er inngått mellom LO og NHO for tilsvarende bedrifter.

Varslingsfrist

Melding om sympatistreik skal gis med minimum 14 dagers varsel. Ved sympatistreik hos medlemmer av NHO, til støtte for en konflikt ved en bedrift som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiverorganisasjon, er varslingsfristen 3 uker.

Bedrifter som ikke er medlem av NHO

Hvis LO erklærer sympatiaksjon overfor NHOs medlemsbedrifter, plikter LO samtidig å erklære sympatiaksjon ved tilsvarende uorganiserte bedrifter.

Betingede aksjoner

Hovedregelen er at sympatiaksjonen må være ubetinget. Det innebærer full arbeidsnedleggelse hos de arbeidstakerne som omfattes av plassoppsigelsen. Fagforeningene har likevel fått anledning til å gjennomføre sympatiaksjoner i form av "boikott" i saker hvor minst halvparten av de ansatte i bedriften det kreves tariffavtale for er organisert. Da kan det gjennomføres såkalt betinget sympatiaksjon. Det innebærer at de sympatiserende arbeidstakerne kun nedlegger den delen av sitt arbeid som er rettet inn mot bedriften hvor hovedkonflikten/streiken pågår, for eksempel ved å unnlate å levere varer eller tjenester til bedriften. Betinget sympatiaksjon til støtte for krav om avtaleopprettelse i en bedrift hvor mindre enn halvparten av arbeidstakerne er medlem i LO krever NHOs samtykke.