Innhold

Virksomhetsoverdragelse

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Ofte stit spørsmål: Hva er en virksomhetsoverdragelse?

En virksomhetsoverdragelse krever at tre vilkår må være oppfylt:

 • Det må dreie seg om en overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver
 • Det må skje en overføring av en selvstendig enhet
 • Den overførte enheten må beholde sin identitet etter overføringen

Det er viktig å være oppmerksom på at det noen ganger kan være diskutabelt hvorvidt den aktuelle overføringen faktisk er en "virksomhetsoverdragelse" i lovens forstand. Virksomhetsoverdragelser kan dessuten medføre komplekse arbeidsrettslige problemstillinger. 

Les mer om virksomhetsoverdragelser i vår veileder

Prosessveileder ved virksomhetsoverdragelse

Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Denne artikkelen gir veiledning i reglene som regulerer dette.

Noen handlinger er typiske overdragelser

 • Innmatssalg (salg av eiendeler og evt gjeld, i motsetning til salg av aksjer)
 • Fusjon/fisjon
 • Outsourcing
 • Overtakelse av kontrakt etter vunnet anbud [eller skifte av leverandør]                                              

Noen handlinger er ikke virksomhetsoverdragelse

 • Kjøp og salg av aksjer
 • Kjøp og salg av selskapsandeler
 • Konkurs

Maler til bruk ved virksomhetsoverdragelser

Dokumenter på norsk og engelsk:

 • Innkalling til drøftelsesmøte med tillitsvalgte - virksomhetsoverdragelse

  Mal til bruk ved innkalling til drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse.

 • Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse

  Mal for protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse. Norsk og engelsk versjon.

 • Brev til virksomhetsoverdratte ansatte

  Mal for brev til virksomhetsoverdratte ansatte. Norsk og engelsk versjon.

 • Ubundethet forbund, tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse

  Mal, erklæring om tariffubundethet for særavtaler ved virksomhetsovertakelser, i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 16-2. Norsk og engelsk versjon.

Melding til Fellesordningen