Innhold

Hva skal en attest inneholde?

Signerer dokument.

Som medlem får du her tilgang til en enkel mal for sluttattest.

Bestemmelsen om kravet til attest følger av arbeidsmiljøloven § 15-15. Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver.

Bestemmelser om attest reguleres i  arbeidsmiljølovens paragraf 15-15. Av bestemmelsen fremgår at arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver.


Attesten skal minimum inneholde
  • Arbeidstakers navn
  • Fødselsdato
  • Hva arbeidet har bestått i 
  • Arbeidsforholdets varighet

Av bestemmelsen presiseres det at arbeidsmiljølovens paragraf 15-15 ikke begrenser "arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane  og ikke annet er fastsatt i tariffavtale".

Arbeidstaker som avskjediges har også rett til attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er  avskjediget. 

En enkel mal for sluttattest (for medlemmer)

NB. Malen dekker kun lovens minimumskrav. Husk å sjekke om det er sedvane i bedriften for en mer utfyllende attest. Sjekk også gjeldende tariffavtale for eventuelle utfyllende bestemmelser om dette. Attesten må tilpasses i henhold til nevnte.