Innhold

Hva skal en attest inneholde?

Signerer dokument.

Bestemmelsen om kravet til attest følger av arbeidsmiljøloven § 15-15. Av bestemmelsen fremgår det at arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver.

Bestemmelser om attest er fastsatt følger av  arbeidsmiljølovens paragraf 15-15. Av bestemmelsen fremgår at arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Attesten skal som minimum inneholde:

  • arbeidstakers navn
  • fødselsdato
  • hva arbeidet har bestått i 
  • arbeidsforholdets varighet

Av bestemmelsen presiseres det at arbeidsmiljølovens paragraf 15-15 ikke begrenser "arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane  og ikke annet er fastsatt i tariffavtale".


Arbeidstaker som avskjediges har også rett til attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er  avskjediget. 

En enkel mal for sluttattest finner du her.

NB: Malen dekker kun lovens minimumskrav. Husk å sjekke om det er sedvane i bedriften for en mer utfyllende attest, og sjekk også gjeldende tariffavtale for eventuelle utfyllende bestemmelser om dette. Attesten må tilpasses i henhold til nevnte.