Innhold

Hva skal en attest inneholde?

Signerer dokument.

Som medlem får du her tilgang til en enkel mal for sluttattest.

Bestemmelsen om kravet til attest følger av arbeidsmiljøloven § 15-15. Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver.

 Attesten skal minimum inneholde
  • Arbeidstakers navn
  • Fødselsdato
  • Hva arbeidet har bestått i 
  • Arbeidsforholdets varighet

Bestemmelsen gir ikke krav på en "alminnelig god attest" eller tilsvarende, men presiserer at arbeidsmiljøloven paragraf 15-15 ikke begrenser "arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale".

Arbeidstaker som avskjediges har også rett til attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er  avskjediget. 

En enkel mal for sluttattest finnes her (for medlemmer)

NB: Malen dekker kun lovens minimumskrav. Husk derfor å sjekke om det er sedvane i bedriften for en mer utfyllende attest, og sjekk også gjeldende tariffavtale for eventuelle utfyllende bestemmelser om dette. Attesten må tilpasses i henhold til nevnte.