Innhold

Hva er arbeidsoppgaver av "samme art"?

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Karanteneperioden innebærer at det ikke vil være adgang til å inngå nye midlertidige ansettelsesavtaler på generelt grunnlag for utførelse av "arbeidsoppgaver av samme art". Om arbeidsoppgavene er av samme art beror på en konkret vurdering.

Det er de faktisk utførte arbeidsoppgavene som vil være kjernen i denne vurderingen. I tillegg vil også oppgaver som det ville vært naturlig å pålegge den midlertidig ansatte og som er av samme karakter, omfattes. Som eksempel nevnes i forarbeidene en transportarbeider som er ansatt for å kjøre en type lastebil. Karantenen vil da normalt også omfatte oppgaver med å kjøre både denne og andre typer biler for å utføre transportoppdrag. Dersom transportoppdragene atskiller seg fra hverandre så vidt mye at arbeidsdagene til arbeidstakerne som utfører de ulike oppgavene forløper svært forskjellig, kan det tale for at det ikke er snakk om arbeidsoppgaver av samme art.

Det er i utgangspunktet ikke avgjørende når på døgnet arbeidet utføres. Samtidig kan organiseringen av arbeidet være et moment som inngår i den konkrete vurderingen. Andre momenter i vurderingen kan være ansvar og stillingsnivå. Også den utdanningen og kompetansen som kreves for å utføre arbeidet vil etter omstendighetene kunne være et moment i vurderingen. For eksempel vil normalt en sykepleier ha artsmessig forskjellige oppgaver fra en hjelpepleier. Arbeidstakere med lik kompetanse kan også utføre arbeid av ulik art. For eksempel vil en sykepleier i overordnet lederstilling kunne ha artsmessig andre oppgaver enn en sykepleier uten lederansvar.