Innhold

Midlertidig ansettelse: Hva innebærer karanteneperioden ved ansettelser begrunnet i aml. § 14-9 (2) bokstav f?

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse er begrenset av en karanteneperiode. Karantenen inntrer idet arbeidsforholdet avsluttes og den etablerer et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag. Karanteneperioden løper i 12 måneder, og gjelder for ansettelser i stilling for å utføre arbeidsoppgaver av "samme art" i virksomheten, se arbeidsmiljøloven § 14-9 (8).

Først når karanteneperioden for de aktuelle arbeidsoppgavene er utløpt, kan ny(e) avtale(r) om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag inngås for utførelse av de oppgaver karantenen har omfattet.

Karanteneperiode inntrer kun dersom den ansatte ikke får videre ansettelse. Hvilke situasjoner det ikke inntrer noen karantene er omtalt i et eget spørsmål.