Innhold

Hva skjer dersom det ikke er gitt varsel om fratreden?

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse i den nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f ble opphevet 1. juli 2022. Noen arbeidsgivere kan imidlertid fremdeles ha midlertidig ansatte på generelt grunnlag frem til 30. juni 2023. 

Perioden med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, også eventuelt etter 1. juli 2022, vil kunne spille inn i vurderingen av om den midlertidig ansatte arbeidstakeren har krav på fast stilling. Les mer om når en midlertidig ansatt har krav på fast stilling.

Dersom det ikke gis varsel innen fristen, er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan kreve fratreden før én måned etter at varsel er gitt, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) fjerde punktum. Det er likevel gjort unntak fra regelen om at manglende varsling utløser forlengelse når arbeidsforholdet har vart i 12 måneder på generelt grunnlag, jf. § 14-9 (5) femte punktum. 12 måneder er en absolutt grense for hvor lenge midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan vare. Dette betyr at manglende varsel aldri skal kunne innebære en forlengelse av arbeidsforholdet ut over den absolutte 12-måneders grensen. Ved kortere ansettelsestid på generelt grunnlag vil imidlertid regelen om forlengelse av arbeidsforholdet ved manglende varsling gjelde inntil 12 måneder.

Last ned vår mal for varsel om fratreden ved midlertid ansettelse.