Innhold

Hva skjer om jeg har ansatt for mange på generelt grunnlag?

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Kvotebestemmelsen fastsetter det maksimale antallet arbeidstakere virksomheten kan ha ansatt midlertidig på generelt grunnlag. Når antallet midlertidige ansatte på generelt grunnlag overstiger den gjeldende kvoten, foreligger det brudd på bestemmelsen. Det kan da være en eller flere arbeidstakere som er blitt ansatt i strid med kvotebegrensningen.

Det klare utgangspunktet er da at brudd på kvotebegrensningen ikke gir den eller de aktuelle ansatte krav på fast ansettelse. Dersom det foreligger "særlig grunn" vil retten likevel kunne avsi dom for fast ansettelse etter begjæring fra arbeidstakeren. Det følger av lovforarbeidene at slike "særlige grunner" er ment for klare misbrukstilfeller. Eksempler på når "særlige grunner" foreligger, er tilfeller hvor en virksomhet har ansatt arbeidstakere på generelt grunnlag i stort omfang ut over kvoten, eller systematisk eller i lengre tid har overtrådt kvoteregelen mv. Med andre ord skal det mye til for at unntaksregelen kommer til anvendelse.

Det kan etter omstendighetene også være aktuelt med erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap i tilfelle hvor kvotebestemmelsen er brutt. Erstatningsregelen finnes i arbeidsmiljøloven § 14-11 andre ledd.