Innhold

Lovfestet krav om hviletid

Flyfoto av Tromsø på natten. Foto.

Det er kravet til daglig og ukentlig hviletid som setter begrensningene for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av 24 timer (døgn) og i løpet av en sjudagersperiode (uke).

Hviletiden er regulert i Arbeidsmiljølovens § 10-8.                                                                      Utgangspunktet er at arbeidstaker har krav på: 

  • minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av en 24-timersperiode.
  • sammenhengende arbeidsfri i minst 35 timer i løpet av sju dager.

I tariffbundne bedrifter kan arbeidsgiver inngå avtale med tillitsvalgte om kortere hviletid. Det kan likevel ikke avtales kortere arbeidsfri enn åtte timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager. Kortere hviletid forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder.

Dette betyr at den hviletiden  arbeidstaker "mister" som følge av at det er inngått avtale med tillitsvalgt om kortere hviletid, skal vedkommende arbeidstaker få tilbake ved neste hvileperiode. Hvileperioden må følge umiddelbart etter arbeidsperioden og skal kompensere time for time for den forlengede arbeidstiden.

Loven sier ikke noe om når 24-timers- eller sjudagersperioden begynner eller starter. Dersom ikke annet er bestemt i bedriften, legges det til grunn at ukeskillet går mellom søndag og mandag, og døgnskillet ved midnatt.

For enkelte bransjer kan det være hensiktsmessig med en annen innretning av døgn- og ukeskillet, for eksempel av hensyn til å få en skift-/turnusplan til å gå opp.  Det er imidlertid ikke anledning til å sjonglere med døgn-/ukeskillet fra uke til uke eller andre kortere perioder. 

Les mer

Lovfestet krav om pauser
Rett til redusert arbeidstid?
Alt om arbeidstid