Innhold

Når er reisetid arbeidstid?

To biler på en vei.

Om reisetid er arbeidstid har stor praktisk betydning i et arbeidsforhold.

Utgangspunktet er at reise til og fra jobb ikke er arbeidstid. Det kan likevel oppstå unntak. For at reisetid skal kunne anses som arbeidstid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det tradisjonelle utgangspunktet er at reise til og fra arbeid ikke er å anse som arbeidstid. Blir arbeidstaker i løpet av arbeidsdagen sendt til et arbeidssted utenfor virksomheten, men kommer tilbake før arbeidsdagen er avsluttet, vil derimot slike reiser normalt regnes som arbeidstid.

Annen reisetid i forbindelse med arbeid lengre unna arbeidsstedet – hvor for eksempel overnatting er nødvendig – vil ikke være arbeidstid med mindre arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende må sies å stå til disposisjon for arbeidsgiver.

Reisetidssak ble behandlet i Høyesterett

Høyesterett har behandlet spørsmålet om hva som skal defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp et annet sted enn sitt faste arbeidssted (HR-2018-1036-A Thue/Reisetid).

Saken gjaldt en tvist mellom Staten og polititjenestemannen Thue. Spørsmålet var om fire konkrete reiser var arbeidstid. Dette var reiser der tjenestemannen var på oppdrag for politiets utrykningsenhet utenfor lensmannskontoret han vanligvis jobbet på.

Norge har gjennomført Arbeidstidsdirektivet som har en definisjon av hva som er "arbeidstid". Høyesterett forela derfor spørsmålet om reisetiden var arbeidstid etter direktivet for EFTA-domstolen (sak E-19/16).

EFTA-domstolen konkluderer med at de konkrete reisene var arbeidstid etter vernebestemmelsene i arbeidstidsdirektivet. I avgjørelsen viser domstolen til at tjenestemannen ved reisene brukte tjenestebil, bar våpen, hadde arbeidsgivers og sin private mobiltelefon med seg, at kjøretøyets bevegelser ble overvåket med GPS fra operasjonssentralen, og at bilen var utstyrt med politiets sambandssystem som tjenestemannen brukte til å informere operasjonssentralen om sine bevegelser.


Tre sentrale elementer for å gjøre en vurdering

Høyesterett viser til EFTA-avgjørelsen og peker på at vurderingen av når reisetid er arbeidstid, og ikke fritid, beror på en konkret vurdering basert på tre elementer:

 1. Om arbeidstaker utfører oppgaver eller plikter innen rammen av arbeidsforholdet.
 2. Om arbeidstaker er i arbeid.
 3. Om vedkommende står til disposisjon for arbeidsgiver.

Høyesterett fremhever at EFTA-domstolen i vurderingen av vilkåret "står til disposisjon" har pekt på at arbeidstaker må være i en situasjon der vedkommende er forpliktet til å følge instrukser og utføre oppgaver for arbeidsgiver. Retten gjengir de spesielle forholdene ved de reisene tjenestemannen foretok, og viser til at både de generelle og individuelle trekkene ved de konkrete reisene var av betydning.


Hvilken overføringsverdi har denne saken til andre tilfeller?

Det er avklart at de konkrete reisene saken omhandlet var arbeidstid. Det er likevel uklart i hvilken utstrekning andre reiser vil være arbeidstid etter vernebestemmelsene.

Enkelte forhold kan likevel slås fast: 

 • Problemstillingen vil ikke få betydning for ansatte i "ledende" eller "særlig uavhengig" stilling. Disse kategoriene ansatte er unntatt de aktuelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10.
 • Reisetid til og fra bolig til alminnelig arbeidssted er fortsatt fritid.
 • Dersom en arbeidstaker blir pålagt annet oppmøtested enn det faste arbeidsstedet, må det foretas en konkret vurdering. 

Konkrete vurderinger av om reisetid er arbeidstid

Når det foretas en konkret vurdering av om reisetiden er arbeidstid, er dette sentrale utgangspunkt: 

 • Pålagt oppmøte på annet sted enn fast arbeidssted betyr ikke nødvendigvis at reisetiden er arbeidstid. Dommen fra Høyesterett viser til forhold som bare unntaksvis vil gjøre seg gjeldende for andre arbeidstakere.
 • Hvis reisetid skal anses som arbeidstid, må arbeidstakeren være pålagt betydelige begrensninger i handlefriheten.
Tariffavtale

Selv om de omtvistede reisene var arbeidstid etter vernebestemmelsene, er ikke dette avgjørende for hva som skal anses som arbeidstid i andre sammenhenger; verken i tariffavtaler, i andre deler av arbeidsmiljøloven eller i lovgivningen for øvrig. Disse reisene kan eksempelvis være kompensert på en annen måte enn "aktiv" arbeidstid i tariffavtalene.

Bestemmelser om reisetid kan også være regulert i tariffavtalen. For nærmere veiledning, ta kontakt med din landsforening.

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer. 
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.