Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Spørsmål og svar overtid

Overtid er alt arbeid utover den alminnelige arbeidstid. Reglene kan variere ut fra om man er bundet av tariffavtale eller ikke. Får svar på spørsmål om overtid nedenfor.

Spørsmål og svar om overtid

Hva er forskjellen på overtid og mertid?

Hva som er grensene for overtid er definert i arbeidsmiljøloven, mens merarbeid er arbeid mellom det som er avtalt og lovens grense for overtid.

Overtid: Kan avtalen med tillitsvalgte gjøres gjeldende for uorganiserte?

Avtalen om utvidet overtidsarbeid inngått med de tillitsvalgte kan gjøres gjeldende overfor uorganiserte (faste, midlertidig ansatte og innleide) som arbeider på det området avtalen gjelder dersom et flertall av de ansatte er bundet av avtalen, forutsatt at den individuelle arbeidsavtalen ikke er til hinder for dette.

Hvem kan fritas fra å utføre arbeid ut over avtalt arbeidstid?

Det er gitt regler om fritak fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid i arbeidsmiljølovens § 10-6 (10). Arbeidstakeren har rett til å bli fritatt fra å utføre slikt arbeid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter ellers å frita arbeidstaker som ber om det, hvis det er slik at arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Eksempler på vektige sosiale grunner er pass av mindre barn, deltakelse på større familiebegivenheter el. Når helsemessige forhold begrunner fritak, fremgår det av forarbeidene at det ikke stilles krav til noen legeattest.  Dersom det er tale om fullstendig fritak over lengre tid, må arbeidsgiveren likevel kunne kreve legeerklæring fremlagt.

Hvor mye skal du gi i overtidsbetaling?

Retten til overtidstillegg etter loven gjelder for arbeid ut over alminnelig arbeidstid, og omfatter altså bare overtid, ikke mertid. Overtidstillegget skal minst være på 40 %. Tariffavtalen eller den individuelle arbeidsavtalen kan gi grunnlag for overtidskompensasjon på for eksempel 50 % og 100 %, alt etter når overtidsarbeidet skjer på døgnet og på hvilken ukedag. Kompensasjonen kan også være avtalt for mertid.

Lovgiver åpner opp for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale avspasering av overtidstimer. I det ligger at overtidstimene avspaseres time mot time, men at overtidssatsen kommer til utbetaling.